มาตรฐาน : ความสมบูรณ์ของ อาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ สินค้าที่เรียกคืน และการจัดส่งอื่น ๆ ทั้งการรับเข้ามาและส่งออกไป ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานของการทำให้ไม่น่าเชื่อถือ การปลอมปน หรือสิ่งแปลกปลอม ที่อาจมี    การขนส่งที่เข้ามาต้องมีการพิสูจน์คำสั่งซื้อหรือเอกสารการขนส่งสินค้าที่เข้ามาต่าง ๆ

ความเสี่ยง

  • การทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปนของอาหารอาจนำไปสู่ความเจ็บป่วย การเรียกคืนสินค้า และการสูญเสียทางการเงินในวงกว้าง  การไม่ตรวจสอบความปลอดภัย อาจเป็นการทำให้อาหารไม่น่าเชื่อถือ หรือเกิดการปลอมปนสินค้าที่อาจเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร  
  • การใช้ขั้นตอนการตรวจสอบที่จุดนั้น ๆ จากอาหาร ส่วนผสม และภาชนะบรรจุที่เข้าสู่โรงงานและการที่สินค้าสำเร็จรูปออกจากโรงงานเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงได้

วิธีการ

  •  จัดทำระบบที่ทำให้มั่นใจว่าส่วนผสม อาหาร วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ วัสดุ ก่อสร้าง สารเคมี สินค้าที่เรียกกลับคืน และการจัดส่งอื่น ๆ ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการทำให้ไม่น่าเชื่อถือ การปลอมปน การขโมย หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่น ๆ
  • ให้มีระบบร้องขอว่าอาหารและวัตถุดิบที่ขนส่งมาจากซัพพลายเออร์มีการปิดผนึกด้วยระบบ tamper-proof หรือติดป้ายที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ ในกรณีที่จำเป็น
  • ให้มีการใช้การปิดด้วยระบบ tamper-proof หรือการติดป้าย กับสินค้าที่ขนส่งออกไปทั้งหมด
  • ให้มีระบบเพื่อมั่นใจว่าพนักงานที่รับสินค้าจะแจ้งการนำเข้าทั้งหมด ก่อนนำเข้ามา การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรควรนำมา ใช้เพื่อพิสูจน์เนื้อหาและความถูกต้องของสินค้าที่ขนส่ง เข้ามาแต่ละอย่าง
  • ให้มีระบบเพื่อมั่นใจว่าการขนส่งที่เข้ามาโดยไม่มีการแจ้งจะสามารถพิสูจน์และตรวจสอบได้ก่อนการขนย้ายเข้าโรงงาน
  • ให้มีระบบเพื่อมั่นใจว่าพนักงานขนส่ง/รับสินค้าจะพิจารณาบันทึกการขนส่งต้องสงสัย (เช่น การดัดแปลงที่น่าสงสัย การเพิ่มเติม การลบ บันทึกปลอม)
  • ให้มีระบบในพิจารณาโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยทาง อาหารของซัพพลายเออร์เมื่อมีการเลือกซัพพลายเออร์ ด้านอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ สารเคมี และวัตถุดิบอื่น ๆทั้งหมด