มาตรฐาน : การเข้าถึงพื้นที่สำคัญหรือมีความอ่อนไหวของโรงงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ พื้นที่จัดเก็บสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่การจัดเก็บอาหารภายในและภายนอก บ่อน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำและน้ำแข็งและศูนย์ควบคุมการไหลเวียนอากาศ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า

และก๊าซต้องมีการจำกัดและควบคุม พื้นที่ที่จำกัดของโรงงานมีการรักษาความปลอดภัยและทำสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน

ความเสี่ยง

การทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปนในอาหารในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงในด้านความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหว เช่น  ห้องปฏิบัติการ พื้นที่จัดเก็บสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่การจัดเก็บอาหารภายในและภายนอก บ่อน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำและน้ำแข็งและศูนย์ควบคุมการไหลเวียนอากาศ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และก๊าซมีความอ่อนไหวต่อการถูกทำลายที่อาจสัมพันธ์กับความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร ส่วนผสม และภาชนะบรรจุได้  ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบบำบัดน้ำอาจส่งผลให้สินค้าสำเร็จรูปไม่ปลอดภัย การจำกัดการเข้าไปยังพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวที่ให้เข้าได้เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาได้

วิธีการ

* มีระบบที่มั่นใจว่าการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือพื้นที่สำคัญต้องมีการควบคุมหรือจำกัดโดยการใช้กลไกการล็อคหรือการประเมินเชิงป้องกันอื่น ๆ

* มีระบบสำหรับ การเข้าถึงพื้นที่ที่มีการควบคุมหรือรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย

  • ห้องปฏิบัติการ
  • พื้นที่จัดเก็บอาหาร ส่วนผสม สารเคมี และสารอันตราย
  • พื้นที่ควบคุมการไหลเวียนอากาศ ระบบน้ำ ไฟฟ้าและการก๊าซ
  • รถเทรลเลอร์จากภายนอก พื้นที่จัดเก็บอาหาร ถัง และไซโล

* ทำให้มีสัญลักษณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการเข้า

* มีระบบที่ให้พนักงานหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าไปได้เท่านั้น

* มีระบบในการจำกัดการเข้าไปยังพื้นที่การผลิตและพื้นที่การจัดเก็บอาหารโดยให้พนักงานหรือผู้มาเยือนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าไปได้เท่านั้น