ปัจจุบันเอกสารและบันทึกต่างๆ  จะอยู่ภายใต้เอกสารสารสนเทศ 

ข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับเอกสารสารสนเทศ จะอยู่กระจายตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่าง 

โดยรวมๆประกอบด้วย

4.3 ขอบเขตของ QMS

4.3.1 - ข้อยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจะไม่รวมการออกแบบข้ันตอนการผลิต

4.3.2  ข้อกำหนดเฉพาะลูกค้า 

4.4.2การดำเนินงานสนับสนุนของข้ันตอนต่าง ๆ และที่จำเป็นสำหรับความเชื่อมั่น

5.2.2 a) นโยบายคุณภาพ

6.1.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

6.1.2.2 ปฏิบัติการป้องกัน 

6.1.2.3 แผนกรณีฉุกเฉิน– การทบทวนและการอัพเดต

6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

7.1.3.1 การวางแผนด้านโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

7.1.5.1 ทรัพยากรในการสังเกตการณ์ และการวัดผล- ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์

7.1.5.1.1 การวิเคราะห์ระบบการวัดผล

7.1.5.2 พื้นฐานที่ใช้เพื่อการสอบเทียบหรือการตรวจสอบ

7.1.5.2.1 บันทึกการสอบเทียบ/การตรวจสอบ

7.2 d) หลักฐานด้านความสามารถ

7.2.2 หลักฐานด้านความสามารถ– การฝึกอบรมหน้างาน

7.2.3 ความชำนาญของผู้ตรวจติดตามภายใน- หลักฐานด้านความชำนาญ

7.2.4 ความชำนาญของผู้ตรวจติดตามบุคคลที่สอง - หลักฐานด้านความชำนาญ

7.3 e) ข้อมูลที่เป็นเอกสารของระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

7.3.1 การตระหนักถึง-ส่วนเสริม - การรักษาข้อมูลที่เป็นเอกสาร

7.3.2 การจูงใจพนักงานและการเพิ่มขีดความสามารถ- การรักษาข้ันตอน(ต่าง ๆ) ที่เป็นเอกสารเพื่อจูงใจพนักงาน

7.5.1 a) ข้อมูลที่เป็นเอกสารซึ่งกำหนดโดยมาตรฐานสากลนี้

7.5.1 b) ข้อมูลที่เป็นเอกสารซึ่งองค์กรตัดสินว่าจำเป็นสำหรับสมรรถนะของ QMS

7.5.1.1 การทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพ– การรักษา

7.5.3.2.1 การเก็บรักษาบันทึก– ที่กำหนดโดยลูกค้า (ต่าง ๆ) หรืหน่วยงานด้านกฎระเบียบ

7.5.3.2.2 ขั้นตอนที่เป็นเอกสารด้านรายละเอียดจำเพาะ (สเปค) ด้านวิศวกรรมและการเชื่อมโยงเข้าในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบและข้ันตอน

8.1 e) ส่วนขยายที่จำเป็น (เพื่อความเชื่อมั่น ในข้ันตอนต่าง ๆ และความสอดคล้องของสินค้า/บริการ)

8.1.2 b) ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เป็นเอกสาร (ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนด การออกแบบ การตรวจสอบ การทวนสอบและเอกสารการยอมรับ) มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่แท้จริงของสินค้าและบริการต่าง ๆ

8.2.3.1.1 การทบทวนข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับสินค้าและบริการต่าง ๆ – ส่วนเสริม - การเก็บรักษาหลักฐานที่เป็นเอกสารสำหรับการยกเว้นลูกค้าอนุญาต

8.2.3.2 องค์กรจะเก็บรักษา ข้อมูลที่เป็นเอกสาร…

8.2.4 ข้อมูลที่เป็นเอกสารซึ่งมีการแก้ไข

8.3 การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ

8.3.1 ทั่วไป

8.3.4 การควบคุมการออกแบบและการพัฒนา

8.3.4.1 การสังเกตการณ์ – การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างๆ

8.3.5 ผลลัพธ์การออกแบบและการพัฒนา

8.3.5.1 ผลลัพธ์การออกแบบและการพัฒนา– ส่วนเสริม – ผลการตรวจสอบและการทวนสอบ

8.3.6 การเปลี่ยนแปลงในการออกแบบและการพัฒนา 

8.3.6.1 การเปลี่ยนแปลงในการออกแบบและการพัฒนา – ส่วนเสริม – หากต้องได้รับการอนุมัติที่เป็นเอกสาร หรือการยกเว้นที่เป็นเอกสารจากลูกค้าก่อนดำเนินผลิต

8.4.1 ผลการประเมิน การสังเกตการณ์ การประเมินซ้ำผู้ให้บริการจากภายนอก

8.4.1.2 ข้ันตอนการเลือกซัพพลายเออร์  – จะต้องทำเป็นเอกสาร

8.4.1.3 แหล่งที่ลูกค้าชี้นำ (รู้จักว่าเป็น“การซื้อแบบชี้นำ”) – ข้อมูล DI – สัญญาจากลูกค้า

8.4.2

8.4.2.2 ข้อกำหนดด้านกฎหมายและกฎระเบียบ –ข้ันตอนที่เป็นเอกสาร

8.4.2.3.1 ซอฟแวร์เกี่ยวกับสินค้ายานยนต์หรือสินค้ายานยนต์ที่มีซอฟแวร์แบบฝังตัว– ข้อมูลที่เป็นเอกสารด้านความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์

8.4.2.4.1 การตรวจติดตามของบุคคลที่สอง – การเก็บรักษาบันทึก

8.4.2.5 การพัฒนาซัพพลายเออร์– บันทึกการประเมินความเสี่ยงฯลฯ

8.5.1 a) ลักษณะของสินค้า/บริการ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการและผลที่ต้องบรรลุ

8.5.1.1 แผนการควบคุม- ที่ทำการรักษา

8.5.1.2 การทำงานที่ได้ตามมาตรฐาน– คำชี้แนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานและมาตรฐานที่ใช้การมอง- ที่ทำการรักษา

8.5.1.3 การตรวจสอบการจัดตั้งงาน– การเก็บรักษาบันทึก

8.5.1.6 การบริการเครื่องมือผลิตและการผลิต การทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ–เอกสารอนุมัติและแก้ไข

8.5.2 การรักษาการตรวจสอบย้อนกลับ

8.5.3 รายงานสิ่งที่เกิดขึ้น