ปวดหัว 

ทำอย่างไร พนักงานก็ไม่สนใจคุณภาพ

แล้วฉันจะสร้างความตระหนักด้านคุณภาพได้อย่างไร

 

ทำไม

ความตระหนักเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการทำให้พนักงานทุมีความตระหนักในคุณภาพ จึงหมายถึงการทำให้พนักงานรู้ถึงลักษณะเฉพาะที่สำคัญของคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์ และรวมถึงวิธีทำงาน และมุ่งมั่นในการผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ซึ่งมีหลายวิธีในการสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณภาพ ...

 

หลักการ

ความตระหนักในคุณภาพ หมายถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปรับปรุงงาน ปรับปรุงการใช้เครื่องจักร คุณภาพ เพิ่มผลผลิต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนด
หลักการสร้างความตระหนักจึงต้องให้พนักงานมีความเข้าใจสถานะปัจจุบันอย่างถูกต้อง รู้ถึงอัตราส่วนของสิ่งบกพร่อง สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและสาเหตุ ความสามารถกระบวนการ และประเด็นอื่นๆ ซึ่งอาจกระทำ ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ว่า โดยจัดประชุมเป็นประจำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนทราบและคิดถึงเรื่องสถานะของสิ่งบกพร่อง ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหาวิธีป้องกันหรือลดปัญหาด้านคุณภาพ ร่วมกันพัฒนาระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลิตภัณฑ์บกพร่องไปยังกระบวนการถัดไป มีกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักในเรื่องคุณภาพเสมอ ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดในนโยบายบริษัท ในเรื่องคุณภาพต้องมาก่อน หรือ เผยแพร่ผ่านแผ่นโปสเตอร์ และการจัดแสดงคำ ขวัญของพนักงาน

การให้การศึกษาเพื่อให้มีความตระหนัก

การให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน ก็เพื่อให้สามารถนำมาตรฐานไปใช้ ผู้ปฏิบัติงานจำต้องได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
• ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทที่สำคัญของการรักษามาตรฐานไว้ซึ่งคุณภาพอย่างมั่นคง
• ได้รับการฝึกให้มีความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้ตามมาตรฐาน
• ใช้ทุกโอกาสเพื่อทำให้พนักงานเกิดความตระหนักโดยให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐาน ไม่ว่าการประชุม การให้รางวัล การกล่าวย้ำในโอกาส ต่าง ๆ
• การให้รางวัลเมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการทำงานได้ตามมาตรฐาน
• จัดให้รับการฝึกอบรมใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการจัดทำมาตรฐาน หรือเมื่อมีการแก้ไข
• ทดสอบ ความสามารถหรือความชำนาญ หากจำเป็นก็ให้ทำการฝึกอบรมใหม่ซํ้าอีก

ตัวอย่างแผนงานสร้างความตระหนัก

awareness

สำคัญแค่ไหนกัน

ลองคิดเล่นๆดู

หากคุณสามารถทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรทุกคน มีความตระหนักในเรื่องคุณภาพ องค์กรคุณจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างที่คุณคิดไม่ถึง และทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะคุณจะมีความสุขสุดๆ เชือ่เถอะ