4.3    Determining the scope of the quality management system / การกำหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ

ข้อกำหนดที่ดูเหมือนเข้าใจได้ยาก และทำการตรวจประเมินการสอดคล้องได้ลำบากคือข้อกำหนดที่อยู่ในข้อ 4 

ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญในการวางระบบเพื่อการรับรอง บทความนี้จะให้แนวทางในการตรวจประเมินตามข้อกำหนด

 

 

 

หลักฐานการตรวจประเมิน

หลักฐานสามารถได้มาจากเอกสารสารสนเทศหรือสารสนเทศ

  • ขอบเขตของระบบการบริหารองค์กร
  • ขอบเขตของการรับรอง

แนะนำ

  • ผู้ตรวจควรยืนยันว่าองค์กรได้จัดทำ ขอบข่าย ที่จะหรือเลือกที่จะนำระบบ ISO9001 ไปปฏิบัติใช้ตลอดทั่วทั้งองค์กร หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
  • ผู้ตรวจควรพิสูจน์ว่าองค์กรเข้าใจบริบท 4.1 ของตน ข้อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน ได้รับการพิจารณาในการวางระบบ QMS
  • ผู้ตรวจประเมินควรยืนยันว่า ได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม กระบวนการ ในขอบข่ายการรับรอง  
  • ผู้ตรวจควรทำการพิสูจน์ว่าขอบข่ายได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและได้รับการควบคุม

TIP

ประเด็นในการตรวจประเมิน

  • ตรวจสอบ วิธีการในการกำหนด ชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง หน่วยงานขององค์กร, ฟังชั่น, ขอบเขตทางกายภาพ ว่ากำหนดย่างไร เพียงพอ เหมาะสม ครอบคลุมอย่างเพียงพอหรือไม่
  • นำปัจจัยภายนอก ภายใน มาตรวจทานเปรียบเทียบว่าได้รับมาใช้ในการกำหนดขอบข่ายอย่างเหมาะสมหรือไม่
  • นำข้อกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย มาตรวจทานเทียบเคียงว่าได้นำมาใช้ในการกำหนดขอบข่ายอย่างเหมาะสมหรือไม่
  • ตรวจสอบวิธีการในการการคัดเลือก กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดขอบข่ายอย่างเหมาะสมหรือไม่