เอกสารในระบบมีเป็นลัง แต่ยังมีปัญหาบ่อย ของเสียก็มีไม่น้อย  KPI ก็ถดถอยทุกปี

สาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ อาจเพียงแค่ จัดทำเอกสารปฏิบัติการของคุณทำได้ไม่ดีพอ

หรือแค่ทำโดยไม่เข้าใจ (หรือ ตั้งใจ)

 

มาตรฐาน ISO ว่าอย่างไร

มาตรฐาน ISO กำหนดว่า “เมื่อทำการจัดทำและทำการปรับปรุงเอกสารสารสนเทศ, องค์กรต้องมั่นใจว่าเอกสารได้รับการทบทวนและอนุมัติสำหรับความเหมาะสมและเพียงพอ” ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรให้คนจัดเตรียมและผู้ทำการอนุมัติมีความรู้ ความเข้าใจ หรือ ทำอย่างไรจะมีกลไกในการทบทวนอนุมัติที่เหมาะสมกับองค์กรคุณ

เอกสารที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน คู่มือการทำงาน เอกสารระเบียบปฏิบัติ มีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมให้คนในองค์กรหรือหน่วยงาน ทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กำหนด


การทบทวนอนุมัติเอกสารให้เหมาะสม จึงมีคำถาม ....อย่างไรถึงเรียกเหมาะสม
ทบทวนอนุมัติเอกสารให้มีความเพียงพอ ....อย่างไรเรียกเพียงพอ

 แค่ไหนเรียกเหมาะสม?  แค่ไหนเรียกเพียงพอ?

แล้วทำอย่างไรดี

ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนหรือผู้อนุมัติมีหลายคนในองค์กรคุณ
การทำให้ผู้ทำการเขียนหรือผู้ทำการอนุมัติให้เป็นในแนวทางเดียวกัน จึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของคุณเป็นอย่างยิ่ง
บทความนี้ จึงขอเสนอเทคนิคหนึ่ง ซึ่งง่ายต่อการทำ
คือการให้มีเอกสารนี้ปะหน้าประกอบก่อนการอนุมัติ แต่ละฉบับ

เพียงแค่นี้  ปัญหาการจัดทำหรืออนุมัติแบบขอไปทีจะหายไป (ซะที ! ) 

 

ชื่อเอกสาร

การควบคุมงานออกใบเสนอราคา

 

หมายเลขเอกสาร

Sale 001

 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อให้ออกใบเสนอราคาที่รวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายต่อส่วนปฏิบิติการนำไปปฏิบัติส่งมอบงาน

 

วัตถุประสงค์หลักของการมีเอกสารนี้

ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน , ช่วยลดเวลาในการสอนงาน , ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด

 

รายการตรวจสอบ

เอกสารนี้มีเกณฑ์/วิธีการที่เพียงพอเพื่อ

 • ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด
 • ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
 • แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน
 • บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้
 • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน
 • ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
 • ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ
 • ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน
 • ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน
 • ช่วยลดการตอบคำถาม
 • ช่วยลดเวลาในการสอนงาน

ใช่ / ไม่ใช่

 

รูปแบบเอกสารมีความเหมาะสม

 • กระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
 • เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและฝึกอบรม
 • เหมาะสมกับองค์กรและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม
 • มีความน่าสนใจ น่าติดตาม
 • มีความเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้าสมัย
 • แสดงหน่วยงานที่จัดทำ วันที่บังคับใช้
 • มีตัวอย่างประกอบ

ใช่ / ไม่ใช่

อนุมัติโดย

   

วันทีตรวจทานและอนุมัติ

   

 

ได้ผลอย่างไร เม้นต์ มาบอกกันบ้างนะครับ

ชอบช่วยแขร์   แย่ช่วยไลค์ครับ