มาตรฐาน : โปรแกรมความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องได้รับการจัดทำและทำให้ทันสมัย ,โปรแกรมระบุนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอาหาร ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ จากการปะปนกัน การขโมย การปลอมปน และการปนเปื้อนโดยตั้งใจ, อย่างน้อยโปรแกรมต้องกำหนดแผนความปลอดภัยที่ประกอบด้วยขั้นตอนและนโยบายสำหรับการควบคุม ดูแลการคุกคาม การปลอมปนสินค้า การควบคุมและการกำจัดวัตถุดิบที่อาจเป็นอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน การย้ายสินค้าและวัตถุดิบในโรงงาน , แผนความปลอดภัยต้องให้ข้อมูลการติดต่อและแนวทางสำหรับการแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุวิกฤตการณ์ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น  

ความเสี่ยง 

การทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารที่อาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยในวงกว้าง หรือมีการเรียกคืนสินค้า และการเสียหายด้านการเงิน  การพัฒนาระบบป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงนี้ รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือของโรงงานในเหตุการณ์นี้ จะทำให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายได้ และป้องกันสินค้าที่อาจได้รับความเสียหายเมื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

วิธีการ

จัดทำโปรแกรมความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดถึงนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมของสถานประกอบการในเรื่อง:

- การดูแลเกี่ยวกับการคุกคาม การทำให้ไม่น่าเชื่อถือ หรือการปลอมปนสินค้า:

 • กำหนดให้พนักงานแจ้งฝ่ายบริหารเมื่อเกิดเหตุการณ์
 • สินค้าที่มีความอ่อนไหวต้องได้รับการระบุ กำหนดที่ตั้ง และรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
 • ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยในอาหารก่อนตรวจปล่อย

- การควบคุมหรือการกำจัดวัตถุอันตราย

 • วัตถุอันตราย (น้ำยาเคมี สารก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย และอื่น ๆ) ต้องได้รับการควบคุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร
 • ขั้นตอนการรับ การใช้ และ การกำจัดวัตถุอันตรายหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการควบคุม บันทึกอย่างชัดเจน

- การตรวจความปลอดภัยในโรงงาน

 • ข้นตอนปฏิบัติที่กำหนดการตรวจตราพิสูจน์ความปลอดภัยทางโครงสร้างและทางกายภาพของโรงงานที่ และความถี่ที่กำหนด
 • การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานประกอบด้วยการตรวจสอบอาคาร หลังคา ที่จอดรถ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อหาหลักฐานของทำให้เกิดการทำให้ไม่น่าเชื่อถือและการปลอมปน

 - การอพยพ

 • ขั้นตอนการอพยพต้องได้รับการจัดทำขึ้น เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายพนักงาน ผู้มาเยือน และผู้รับเหมาออกจากสถานประกอบการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

- รายชื่อของสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้ามา

 • รายชื่อของสิ่งที่พนักงาน ผู้มาเยือน และผู้รับเหมาได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในโรงงานต้องมีการบันทึก การแจ้ง และมีมาตรการควบคุม

- ระบบการแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ

 • ขั้นตอนปฏิบัติต้องได้รับการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องการทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปนในสินค้า การขโมยสินค้า หรือการคุกคามต่าง ๆ   
 • ข้อมูล หมายเลข รายชื่อ สำหรับติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ

* จัดทำทีมรักษาความปลอดภัยและมอบหมายหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม

* กำหนดให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัย

* ทำการสร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ เตรียมให้พร้อมในกรณีที่ต้องการสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำมาพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อความปลอดภัยหรือการปลอมปน ควรทำการติดต่อเตรียมการไว้หลายห้องทดสอบเพื่อให้พร้อมเมื่อเก็บสินค้าในตลาดหรือเมื่อต้องการทดสอบปริมาณมากในเวลาอันสั้น

 

 END

ท่านสามารถใส่ความคิดเห็นของท่านได้ที่นี

 

 •