มาตรฐาน : การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต้องได้รับการจัดให้มีและทำให้ทันสมัยตามต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อป้องกันความปลอดภัยของอาหาร โรงงานผลิต และพนักงาน ทั้งหมด การฝึกอบรม  การฝึกอบรมต้องจัดให้มีความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความเสี่ยง

การทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปนในอาหารโดยตั้งใจอาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยในวงกว้าง การเรียกคืนสินค้า และการขาดทุน การฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในโรงงานเพื่อเพิ่มความตระหนักของสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปนในอาหารที่มีนัยยะ นอกจากนี้การฝึกอบรมยังมีความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจความรับผิดชอบของตนเองเกี่ยวกับการรายงานการกระทำฝ่าฝืนกฏด้านความปลอดภัย

วิธีการ

 * ทำระบบฝึกอบรมให้พนักงานทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ปฐมนิเทศ และตามความถี่ที่กำหนด ในเรื่องหลักการและนโยบายของโปรแกรมความปลอดภัยรวมถึงองค์ประกอบในการพึ่งพาพนักงานของโปรแกรมที่พัฒนาในการตอบสนองต่อโปรแกรมความปลอดภัย

* ให้มีหัวข้ออบรมและกฏที่ต้องการให้พนักงานรายงานร่องรอยสัญญาณของการทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการขโมย เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม

* มีระบบในสร้างความตระหนักให้สมาชิกของทีมรักษาความปลอดภัยรู้ถึงองค์ประกอบและเงื่อนไขทั้งหมดของแผนความปลอดภัยทางอาหาร

* มีระบบในการฝึกให้ผู้ดูแลจดหมายที่เข้ามา มีความสามารถในการคัดกรอง สังเกตุสิ่งผิดปกติ จดจำและวิธีจัดการกับจดหมายต้องสงสัย

* มีระบบในการทบทวนแผนความปลอดภัยตามรอบเวลาและทำการอัพเดตแผนการฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

* มีระบบในการจัดเก็บบันทึกในการฝึกอบรม ให้แจ้งวันและรูปแบบของการฝึกอบรม ชื่อของครูฝึกและชื่อของผู้เข้าร่วมในบันทึก