มาตรฐาน: การระบบตัวตนสำหรับพนักงานในโรงานต้องได้รับการจัดทำสำหรับพนักงานที่เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทุกคน  ระบบต้องประกอบด้วยรายการชื่อพนักงานปัจจุบัน พื้นที่ที่ทำงาน และชั่วโมงทำงานปกติ   พนักงานใหม่ต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติเพื่อพิสูจน์ว่ามีตัวตนก่อนว่าจ้าง  

ทำให้มั่นใจว่าพนักงานที่เข้ามาในโรงงานที่ไม่ใช่พนักงาน (เช่น ผู้มาเยือน ผู้รับเหมา ผู้ตรวจประเมิน) จะถูกจำกัดพื้นที่ ให้อยู่นอกพื้นที่ผลิต ยกเว้อนแต่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนของทีมรักษาความปลอดภัยของโรงงาน

 ความเสี่ยง

  • การทำให้เกิดปัญหาหรือการปลอมปนในอาหารโดยตั้งใจอาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยในวงกว้าง การเรียกคืนสินค้า และก่อให้เกิดการเสียหายทางการเงิน จึงต้องมั่นใจว่าคนที่มีเจตนาในการสร้างปัญหาหรือทำการปลอมปนอาหารจะถูกกันไม่เข้ามาในโรงงาน โดยการป้องกันที่ด่านแรก และมีแนวทางการป้องกันการเข้ามาคุกคามภายในที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
  • การระบุตัวตนของพนักงาน ผู้มาเยือน ผู้รับเหมา และพนักงานทั้งหมดที่เข้ามาในโรงงานจะช่วยป้องกันการเข้ามาในพื้นที่จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

วิธีการ

  • จัดทำระบบการระบุตัวตนที่ชัดเจนและระบุตัวตนของพนักงานเป็นการเฉพาะสำหรับทุกคนในสถานประกอบการ (เช่น รูปตามบัตรประชาชน ,การลงทะเบียนเข้าออก)
  • ทำระบบการระบุตัวตนที่จัดทำสำหรับการเข้าพื้นที่ของพนักงานทุกคนที่เข้าพื้นที่ผลิตเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้มาเยือนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาในโรงงานได้
  • ทำระบบเพื่อมั่นใจว่ารายชื่อของพนักงานปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่งานที่ได้รับมอบหมาย และชั่วโมงทำงานสามารถ มีพร้อมอยู่และเข้าถึงได้โดยฝ่ายบริหารของโรงงาน
  • จัดทำมาตรการควบคุมการเข้ามาของบุคลากร (พนักงานและผู้มาเยือน) ทั้งในระหว่างการทำงานและนอกเวลาทำงาน
  • ใทำระบบระบุตัวตนเพื่อระบุพนักงานที่ทำงานหรืออยู่ในพื้นที่เฉพาะ เช่น (ชุดทำงาน  สีเสื้อ บัตรสี/หมายเลข)
  • ทำระบบให้มั่นใจว่าการจ้างงานใหม่ของทุกคนทั้งหมดที่รับเข้ามา จะได้รับการตรวจสอบประวัติ ก่อนการจ้างงานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และระบุความเสี่ยงของพนักงานได้
  • ทำระบบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เข้ามาในโรงงานไม่อยู่ในรายชื่อพนักงาน ต้องได้รับการจำกัดพื้นที่ให้อยู่นอกพื้นที่ผลิต หรือต้องมีพนักงานที่คุ้นเคยพื้นที่ประกบและและได้ทำตามแผนการรักษาความปลอดภัย

end