มาตรฐาน : การดูแล จัดเก็บ และกำจัดขยะต้องทำในรูปแบบของการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร

ความเสี่ยง

 • ถ้าไม่มีการดูแลและจัดเก็บขยะอย่างเหมาะสมก็อาจปนเปื้อนในอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร (เช่น การสัมผัสกับอาหาร ที่อยู่ของสัตว์พาหะนำเชื้อ)
 • ถ้าพื้นที่ในสถานประกอบการไม่ได้รับการดูแลเรื่องการจัดเก็บและการกำจัดขยะที่เหมาะสม พนักงานหรืออุปกรณ์ก็อาจได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนข้าม (เช่น การสัมผัสกับขยะ การนำขยะออกไปทิ้ง)
 • ขยะที่สะสมอยู่โดยรอบสถานประกอบการอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์พาหะนำเชื้อ

วิธีการ

 • มั่นใจว่าขยะไม่ได้สะสมอยู่ในพื้นที่การดูแลหรือพื้นที่จัดเก็บอาหารหรือในที่ดินโดยรอบสถานประกอบการ
 • จัดให้มีพื้นที่และภาชนะที่เหมาะสม (เช่น ตู้ที่มีฝาปิด) สำหรับการเก็บขยะจนถึงการกำจัด
 • มั่นใจว่าพื้นที่จัดเก็บขยะทั้งภายในและภายนอกและภาชนะใส่ขยะเหมาะสำหรับการจัดการกับขยะและทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขของการปนเปื้อนข้ามหรือมีสัตว์พาหะรบกวน
 • กำจัดขยะให้บ่อยเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่อาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนข้ามหรือเป็นที่อยู่ของสัตว์รบกวน
 • มั่นใจว่าขั้นตอนการกำจัดขยะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้าม

 การนำไปแฏิบัติ

 • ในขั้นต้น ยืนยันว่าการดูแลและการจัดเก็บขยะไม่ได้นำไปสู่การปนเปื้อนของอาหารส่วนผสม วัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
 • ยืนยันว่าพื้นที่การจัดเก็บขยะและภาชนะใส่ขยะมีความสะอาด เป็นระเบียบ และเหมาะกับจำนวนของขยะที่มี
 •  ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด 
 • เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก