มาตรฐาน : อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุต้องมีการผลิต ดูแล และจัดเก็บในเงื่อนไขของการป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสม  อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเหมาะสม  

ความเสี่ยง

 • ถ้าอาหารไม่ได้มีการดูแล ทำการแปรรูป และจัดเก็บในสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม การเน่าเสีย (เช่นการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ การก่อพิษ) อาจเกิดขึ้นได้
 • ถ้าตู้สินค้าของส่วนผสมและอาหารและภาชนะบรรจุไม่ได้มีการป้องกันในระหว่างการจัดเก็บ การปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอม (เช่น แมลง
 • ฝุ่น เศษไม้) อาจเกิดขึ้นได้
 • ถ้าอาหารและส่วนผสมไม่ไดมีการหมุนเวียนอย่างเหมาะสมก็อาจทำให้สินค้าหมดอายุซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคมากขึ้น
 • ถ้าอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ ไม่ได้มีการจัดเก็บและหมุนเวียนอย่างเหมาะสม การปนเปื้อนทางกายภาพของสินค้าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อตัวของฝุ่นและเศษผงต่าง ๆ

วิธีการ

 • เพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอม ให้ปิดฝาและป้องกันอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุเมื่ออยู่ในช่วงการจัดเก็บ ระหว่างการเคลื่อนย้าย และเมื่อมีการทำความสะอาดในพื้นที่ 
 • จัดเก็บอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุให้ห่างจากผนังโดยรอบเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อน
 • ทำตามขั้นตอนสำหรับการหมุนเวียนอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ (เช่น วิธีการเข้าก่อนการออกก่อน) เพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อน ความเสียหาย หรือการเน่าเสียของสินค้าประเภทอาหาร (เช่น การกัดกร่อนที่เกิดจากการรั่วไหล การหมดอายุของสินค้าบนชั้นวาง)
 • มั่นใจว่าสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดเก็บอาหารจะมีการออกแบบและสร้างที่
  • ทำให้การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด กระทำได้ง่าย
  • หลีกเลี่ยงการเข้าถึงของสัตว์พาหะและเข้าอยู่อาศัย
  • ป้องกันอาหารจากการปนเปื้อนในระหว่างการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิผล

* มั่นใจว่าอุณหภูมิและความชื้นของพื้นที่การจัดเก็บพื้นที่การผลิต ตู้เย็น และตู้แช่แข็งมีความเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร ระบบควบคุมอุณหภูมิต้องพิจารณาถึง

 • ลักษณะของอาหาร (เช่น การทำปฏิกิริยากับน้ำ ค่า pH ระดับและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในขั้นต้น)
 • ช่วงอายุของสินค้าที่ต้องการ
 • วิธีการบรรจุและการผลิต
 • วิธีการที่ใช้กับสินค้า (เช่น อาหารที่ต้องนำไปปรุงสุก หรือต้องนำไปแปรรูป หรือเป็นอาหารพร้อมรับประทาน)

 การนำไปปฏิบัติ

 ในขั้นต้น ยืนยันว่าอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อน การเน่าเสียและความเสียหาย

ยืนยันว่ามีการหมุนเวียนอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม

บันทึกการสังเกตการณ์เพื่อยืนยันว่าได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น

บันทึกวันเริ่มต้น

ในขั้นต้น ให้สังเกตอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิในห้องเย็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร

มั่นใจว่าการควบคุมอื่นๆที่กำหนดมาเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร มีการทำงานได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการ

 ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด 

เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก