มาตรฐาน : การออกแบบและวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุต้องมีการป้องกันในด้านความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารและได้ทำการติดฉลากที่เหมาะสม

ความเสี่ยง

วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุมีวัตถุประสงค์สำคัญในการป้องกันสินค้าประเภทอาหารจากสิ่งแวดล้อม หากชนิดหรือรูปแบบของภาชนะบรรจุ (เช่น การออกแบบและวัสดุ) ไม่เหมาะสม และไม่เหมาะกับสินค้าและสิ่งแวดล้อม สินค้าก็อาจมีการปนเปื้อน  หากวัสดุหรือก๊าซที่ใช้ประกอบมีความเป็นพิษก็อาจส่งผลถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร ถ้าวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุเป็นแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ก็ต้องมีการออกแบบและใช้วัสดุที่สามารถทำความสะอาดและ/หรือฆ่าเชื่้อได้ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการปนเปื้อนข้าม

วิธีการ

  • มั่นใจว่าวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุจะสามารถปกป้องสินค้าจากการปนเปื้อนภายนอกภายใต้เงื่อนไขของการจัดเก็บและการใช้งานที่กำหนด
  • มั่นใจว่าวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุที่รวมถึงก๊าซจะไม่เป็นพิษ และไม่คุกคามต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร ภายใต้เงื่อนไขของการจัดเก็บและการใช้งาน
  • การใช้ภาชนะบรรจุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะมีความคงทนและง่ายต่อการทำความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
  • มั่นใจว่าภาชนะบรรจุจะป้องกันสินค้าจากความเสียหาย
  • มั่นใจว่าการติดฉลากสอดคล้องกับความต้องการตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและกฏหมายฉลากสำหรับผู้บริโภคและพระราชบัญญัติอาหารและยา  

การนำไปปฏิบัติ

ในขั้นต้น ให้พิจารณาการออกแบบและวัสดุสำหรับการทำภาชนะบรรจุเพื่อให้มั่นใจว่าจะสอดคล้องกับความปลอดภัยและความเหมาะสม

 ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าได้ทำเสร็จสิ้นทั้งหมด 

เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก