โปรแกรมเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ การรับสินค้า การดูแล และการจัดเก็บที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการจัดทำและทำให้ทันสม้ยตามต้องการ  โปรแกรมได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิผลเพื่อ ป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารในระหว่างกิจกรรมการขนส่ง การรับสินค้า การดูแล และการจัดเก็บ โปรแกรมได้กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และเครื่องมือสำหรับการรับ การขนส่งทางเรือ การดูแล และการจัดเก็บวัตถุดิบ

ความเสี่ยง

วัตถุดิบที่นำเข้ามาและออกไปที่ไม่ได้มีการรับ จัดเก็บ ดูแล หรือขนส่งที่เหมาะสมอาจเป็นแหล่ง ที่มาของการปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ วัตถุดิบที่ได้รับ จัดเก็บ ดูแล หรือขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน (เช่น อุณหภูมิไม่เหมาะสม สินค้าไม่ถูกต้อง และเกิดความเสียหาย) หรืออยู่ในภาชนะที่รูปแบบไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่การปนเปื้อน การทำให้มั่นใจว่าการขนส่งสินค้าการได้รับการดูแล  และการจัดเก็บวัตถุดิบที่นำเข้ามาและส่งออกไปอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ทางชีวภาพ เคมี และกายภาพของอาหารได้

วิธีการ

จัดทำโปรแกรมการขนส่ง การรับ การดูแล  และการจัดเก็บสินค้าที่กำหนด นโยบาย ขั้นตอน และการควบคุม สำหรับ :

  • สเปคและเกณฑ์การตรวจสอบ (การทดสอบด้านการมองเห็น ความรู้สึก และทางจุลชีววิทยา) สำหรับอาหาร วัตถุดิบ และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ (เช่น การวิเคราะห์อุณหภูมิ เงื่อนไข และการรับรอง) ที่นำเข้ามาและ
  • ส่งออก
  • สเปคและเกณฑ์การตรวจสอบการนำเข้าและนำออกไปของรถขนส่งสินค้า (เช่น ความสมบูรณ์ ความสะอาด ความปลอดภัยจากสัตว์และแมลงรบกวน เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อุณหภูมิที่ต้องควบคุม)
  • การบรรทุก การขนขึ้น และการจัดเตรียม วัตถุดิบที่เข้ามาและส่งออกไป
  • ขั้นตอนและนโยบายการจัดเก็บส่วนผสม สินค้า สำเร็จรูป และสินค้าควบคุมหรือต้องสงสัย
  • การจัดทำเอกสารที่ต้องระบุวัตถุดิบที่ได้รับหรือการขนส่งทางเรือ และทำให้สอดคล้องกับ เกณฑ์การรับหรือการขนส่ง
  • ขั้นตอนสำหรับการดูแลและจัดการกับอาหาร ในระหว่างขั้นตอนปกติ (เช่น การคลุมอาหารและการควบคุมอุณหภูมิ) และ
  • การระบุรายละเอียดและการควบคุมสารก่อภูมิแพ้

 การนำไปปฏิบัติ

ในขั้นต้น ให้ทบทวนพิจารณาโปรแกรมการขนส่งทางเรือ การรับ การดูแลและการจัดเก็บเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเป็นปัจจุบันและเหมาะกับการขนส่ง การดูแล และการรับ

 

ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด ทำการลงรายนามและระบุวันที่เริ่มทำการบันทึก