มาตรฐาน

รถขนส่งสินค้าและตู้สินค้าที่ใช้สำหรับอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุสามารถเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และสร้างการสุขาภิบาลที่มีประสิทธิผลและกิจกรรมการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ  รถและตู้สินค้าที่เข้าและออกจะต้องได้รับการตรวจประเมินทั้งก่อนและระหว่างการขึ้นและการบรรทุกสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่า เลือกเหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ความเสี่ยง

 อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุอาจปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งถ้ารถขนส่งสินค้าและตู้สินค้าที่ไม่เหมาะกับสินค้าที่ขนส่ง รถขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่สร้างขึ้นหรือดูแลความสะอาดไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อันตรายต่าง ๆ เช่น การปนเปื้อนทางกายภาพจากฝุ่นและสิ่งปลอมปน การปนเปื้อนทางเคมี จากพื้นผิวที่ไม่เหมาะสมหรือสารเคมีจากสินค้าที่บรรทุกสินค้าก่อนหน้า และการปนเปื้อนทางชีวภาพจากพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่อาจส่งผลให้มีการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

 วิธีการ

  • มั่นใจว่าการเข้าและออกของรถขนส่งสินค้าและตู้สินค้าสำหรับการขนส่งอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุจะสร้างด้วยวัสดุที่ทำให้การสุขาภิบาลที่มีประสิทธิผลและกิจกรรมการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อทำได้ง่ายขึ้น และไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ
  • มั่นใจว่ามีการตรวจสอบการเข้าและออกของรถขนส่งสินค้าและตู้สินค้าสำหรับการขนส่งอาหาร ส่วนผสมและวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสะอาด การได้รับการซ่อมแซม และความเหมาะสมต่อสินค้าที่ทำการขนส่ง
  • มั่นใจว่ารถขนส่งสินค้าและตู้สินค้าได้มีการแยกอาหารหรือสินค้าที่ไม่สอดคล้องกันในระหว่างการขนส่ง
  • เมื่อนำเรือบรรทุกมาใช้ ต้องมั่นใจว่ามีใบรับรองด้านความสะอาดและมีบันทึกอย่างเหมาะสม (เช่น ตั๋วล้างเรือ) ก่อนการบรรทุกหรือการขนถ่ายสินค้า
  • มั่นใจว่าพนักงานที่ดูแลเรื่องการขนส่งทางเรือและการรับสินค้าจะเข้าใจขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้อง ความปลอดภัยและความเหมาะสมต่ออาหาร
  • ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะการขนส่งจำนวนมากจึงต้องกำหนดและทำสัญลักษณ์ที่รถขนส่งสินค้าและตู้สินค้าว่า "สำหรับอาหารเท่านั้น" และให้นำมาใช้ในวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น

การนำไปปฏิบัติ

ในขั้นต้น ระหว่างการขนส่งทางเรือ การรับ และการจัดเก็บสินค้าต้องมั่นใจว่ามีการตรวจสอบบรรทุกและตู้สินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ(เช่น ความสะอาด เงื่อนไขด้านโครงสร้าง หลักฐานการปนเปื้อน)

มั่นใจว่าพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องการขนส่งทางเรือ การรับ การดูแลและการจัดเก็บสินค้า ทำการควบคุมรถขนส่งสินค้าและตู้สินค้าอย่างรอบคอบ

ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด  ลงรายนามและระบุวันที่ทำการบันทึก