สารเคมีที่ใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานจะดูแลและจัดเก็บในรูปแบบของการป้องกันการปนเปื้อนในอาหารส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร สารเคมีที่ใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานต้องอยู่ในภาชนะหรือมีการแจกจ่ายอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยง

สารเคมีที่ใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานสามารถปนเปื้อนในอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารถ้าสารเคมีที่ทำการดูแล ผสม และจัดเก็บทำอย่างไม่ถูกต้อง (เช่น สารเคมีในภาชนะที่ไม่มีฝาปิดอาจหกเลอะเทอะได้) การฉีดสารเคมีเพื่อการสุขาภิบาลมากเกินไปอาจะนำไปสู่การปนเปื้อนทางเคมีหรือชีวภาพในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการทำความสะอาด

วิธีการ

  • มั่นใจว่าสารเคมี (เช่น สารเคมีเพื่อการสุขาภิบาล สารเคมีเพื่อการบำรุงรักษา สารหล่อลื่น ตัวทำละลาย)ที่นำมาใช้ในพื้นที่การดูแลอาหารระหว่างการปฏิบัติงานจะถูกจัดเก็บและดูแลในรูปแบบที่มีการป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
  • มั่นใจว่ากิจกรรมทำความสะอาดที่ต้องการในระหว่างการปฏิบัติงานจะทำตามที่ระบุในโปรแกรมด้านสุขาภิบาล  และไม่ทำให้เกิดโอกาสสำหรับการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
  • มั่นใจว่ากิจกรรมการบำรุงรักษาที่ต้องการในระหว่างการปฏิบัติงานจะไม่ทำให้เกิดโอกาสสำหรับการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
  • ทำการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าสารเคมีในพื้นที่การดูแลอาหารจะไม่ปนเปื้อนในอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร (เช่นการปิดด้วยฝาพลาสติกหรือการใช้ผ้าม่าน)

การนำไปปฏิบัติ

ในขั้นต้น ให้สังเกตการดูแลและการจัดเก็บสารเคมีในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อยืนยันว่ามีการป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร ให้สังเกตด้านสุขาภิบาลและการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อยืนยันว่าการใช้สารเคมีไม่ได้เป็นสาเหตุของการปนเปื้อน

 ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก