มาตรฐาน : อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุต้องมีการป้องกันการปนเปื้อน ความเสียหาย และการเน่าเสียในระหว่างการขนส่ง

ความเสี่ยง

ถ้าสินค้าประเภทอาหารไมได้ขนส่งในสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม การเน่าเสีย (เช่น การเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ การก่อพิษ) อาจเกิดขึ้นได้ สินค้าที่ได้รับความเสียหายต่างๆอาจมีการปนเปื้อน (เช่น สิ่งแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย์)

วิธีการ

  • มั่นใจว่าอุณหภูมิของรถขนส่งสินค้ามีความเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร
  • มั่นใจว่ารถขนส่งเย็นจะมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเพื่อการดูแลอุณหภูมิที่เหมาะสม
  • การนำการควบคุมอื่น ๆ ที่นำเป็นมาใช้ (เช่น การควบคุมความชื้น) ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร

การนำไปปฏิบัติ

  • ในขั้นต้น ระหว่างการรับและการขนส่ง ให้ยืนยันว่าเงื่อนไขด้านการขนส่งได้มีการกำหนดตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร
  • ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและการควบคุมอื่นที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสีย
  •  ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด  เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก