มาตรฐาน :อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุที่ได้รับเข้ามาในสถานประกอบการต้องได้รับการประเมินอันตรายจากความปลอดภัยของอาหารและควบคุมเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสม

ความเสี่ยง

การป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ เริ่มต้นจากการควบคุมวัตถุดิบที่นำเข้ามา การควบคุมวัตถุดิบที่นำเข้ามาอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการปนเปื้อน ปัญหาต่อการผลิต ส่วนผสมและวัตถุดิบอันตรายอาจนำไปสู่การทำให้สินค้าสำเร็จรูปไม่ปลอดภัย ยกเว้นมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

การปนเปื้อนหรือความเสียหายของอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุอาจเกิดขึ้นจากหรือระหว่างการขนส่ง

วิธีการ

ใช้วัตถุดิบหรือส่วนผสมที่เหมาะสมเท่านั้น  ไม่รับวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่รู้ว่ามีเชื้อปรสิต เชื้อจุลินทรีย์ ยาฆ่าแมลง ยาสัตว์ หรือสารพิษ ที่ไม่สามารถลดระดับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจากมาตรการที่ใช้ในการผลิตหรือจัดเก็บ

ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเมื่อตรวจรับส่วนผสมและวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุเพื่อให้มั่นใจว่า

  • สินค้าได้รับมาจากซัพพลายเออร์ที่กำหนดไว้
  • สินค้าที่ไดรับไม่มีหลักฐานของการปนเปื้อน การเน่าเสีย หรือความเสียหายต่าง ๆ  
  • สินค้าที่ได้รับอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและไม่มีร่องรอยหลักฐานของการละลาย  
  • สินค้าที่ได้รับสอดคล้องกับที่ระบุในคำสั่งซื้อ (เช่นส่วนผสมหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ(มีความถูกต้อง)  

เริ่มอย่างไร

  • ในขั้นต้น ให้สังเกตส่วนผสมและวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุที่เข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีหลักฐานของการปนเปื้อนหรือความเสียหายต่าง ๆ
  • มั่นใจว่าสินค้าที่ได้รับตรงกับซัพพลายเออร์ที่ต้องการและสอดคล้องกับคำสั่งซื้อ
  • มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการขนส่ง การรับ การดูแล และการจัดเก็บสินค้า แล้วเท่านั้นจะเป็นผู้รับสินค้า
  • ทบทวนเสปคที่ใช้ในการซื้อและตรวจรับว่ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันทั
  • ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก