มาตรฐาน :อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุที่เก็บกลับคืนในกรณีมีตำหนิหรือต้องสงสัยใดๆ ต้องได้รับการระบุรายละเอียด การจัดเก็บ และการควบคุม สำหรับการประเมินความปลอดภัยและการกำจัดอาหารนั้น ๆ อย่างชัดเจน

ความเสี่ยง

สินค้าที่เก็บกลับคืน มีสภาพที่นอกเหนือการควบคุมของสถานประกอบการก่อนหน้านี้และอาจไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมก่อนหน้า (เช่น การใช้อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เงื่อนไขการจัดเก็บที่ไม่ดี) ซึ่งสามารถส่งผลต่อการปนเปื้อนของสินค้า 

สินค้าที่มีตำหนิหรือต้องสงสัยที่ไม่มีการควบคุมอาจนำไปสู่การปนเปื้อนของสินค้าอื่น

วิธีการ

  • ระบุ แยก และควบคุมสินค้าประเภทอาหารที่เก็บกลับคืน มีตำหนิ หรือต้องสงสัยเพื่อป้องกันหรือลดการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการส่งกลับไปใหม่ก่อนที่จะไ้ด้รับการตรวจสอบหรือการประเมินผล
  • กำหนดพื้นที่แยกภายในสถานประกอบการ (เช่นที่เก็บของแห้ง ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง) สำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีตำหนิหรือต้องสงสัย
  • มั่นใจว่าพนักงานที่กำหนดให้รับผิดชอบในการตรวจสอบและการประเมินสินค้าประเภทอาหารที่เก็บกลับคืนและสินค้าประเภทอาหารที่มีตำหนิหรือต้องสงสัยจะได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม

 วิธีการปฏิบัติ

 ในขั้นต้น ยืนยันว่าสินค้าที่เก็บกลับคืน หรือมีตำหนิ และต้องสงสัย จะได้รับการระบุ ชี้บ่ง รายละเอียด ทำการคัดแยก และควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

 ให้บันทึก การตรวจสอบสังเกตการที่ได้ทำเพื่อยืนยันว่าได้กระทำดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งหมด 

เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก