มาตรฐาน : สารเคมีที่ไม่อยู่ในส่วนผสมและสารอันตรายควรจัดเก็บอย่างปลอดภัยและแยกจากอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุและพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร   ส่วนผสมที่เป็นอันตรายควรจัดเก็บในรูปแบบของการควบคุมเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร 

 ความเสี่ยง

ถ้าสารเคมีและสารอันตรายไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและแยกออกจากอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร  อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน (เช่น การหก การนำไปใช้โดยไม่ตั้งใจ การรั่วไหล)

วิธีการ

ทำการจัดเก็บ สารเคมีและสารอันตายอย่างปลอดภัย(เช่น สารเคมีที่ใช้ในหม้อต้ม สารเคมีเพื่อการสุขาภิบาล ยาฆ่าแมลง สี ตัวทำละลาย หรือสารเคมีอื่น และสารอันตรายที่ไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้กับอาหารหรือกับพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร) ในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อนข้ามของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร

ารนำไปปฏิบัติ

ในขั้นต้น ให้ยืนยันว่าสารเคมีและสารอันตรายได้มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและแยกออกจากอาหารส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อนข้าม

 ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำเสร็จสิ้นทั้งหมด 

เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก