มาตรฐาน : สินค้าคงคลังในโรงงานต้องมีการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับส่วนผสม วัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์ สารช่วยในกระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และวัตถุอันตรายทั้งหมด สินค้าคงคลังต้องมีระบบการระบุรายละเอียด การแบ่งเป็นประเภท และรักษาความปลอดภัยของสินค้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของการทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปน

ต้องมีระบบคุมปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมโดยมีการทำบันทึก การตรวจสอบ และการพิสูจน์ เพื่อให้สามารถตรวจพบการเบิกเกินหรือขาดหายไปจากสินค้าคงคลัง

ความเสี่ยง

การทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปนของอาหารอาจนำไปสู่ความเจ็บป่วย การเรียกคืนสินค้า และเสี่ยหายทางการเงินในวงกว้าง การเบิกเกินโดยไม่มีคำอธิบายหรือการย้ายสินค้าคงคลังทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการทำให้ไม่น่าเชื่อถือโดยตั้งใจ แม้ว่าระดับสินค้าคงคลังยังมีปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตก็ตาม

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังจะช่วยตรวจสอบรายการสินค้าที่หายไปหรือการเพิ่มขึ้นอย่างน่าสงสัยซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงของการรับ การดูแล และการขนส่งสินค้า การระบุแลการแยกสินค้าคงคลังต้องสงสัยมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัย

วิธีการ

* ทำการจัดระบบสินค้าคงคลังทั้งหมดรวมถึง ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูป ทำให้สินค้าหรือวัตถุดิบทั้งหมดที่อ่อนไหวในการทำให้อาหารไม่น่าเชื่อถือ การปลอมปน หรือการปนเปื้อนสามารถตรวจพบ ทำการระบุและคัดแยกได้อย่างรวดเร็ว

* มั่นใจว่าพนักงานได้บันทึกวัตถุดิบที่เข้ามาทั้งหมด 

* มั่นใจว่าพนักงานบันทึกการใช้งานของส่วนผสม สารช่วยในกระบวนการผลิต และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ ทั้งหมดและนำมาเปรียบเทียบกับการใช้ตามแผนงาน

* ให้นับสินค้าทั้งหมดในโรงงานและเปรียบเทียบกับบันทึกสินค้าคงคลัง แยกสินค้าที่แตกต่างและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

* จัดทำสินค้าคงคลังของวัตถุอันตรายหรือรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกวันเพื่อให้ระบุความแตกต่างได้อย่างรวดเร็ว