ISO45001 ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติงาน

มาตรฐานกำหนดว่า กระบวนการควรจัดตั้งขึ้นเพื่อทำให้ระบบการจัดการ OH&S สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ และได้รับการควบคุม ข้อกำหนดนี้จึงมีความสำคัญที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบและจัดทำระบบ

 

ท่านสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารอธิบายข้อกำหนดข้อ 8 ได้ที่นี่