2021 02 25 14 49 40

 สำหรับผู้วางระบบการจัดการเพื่อให้ได้วัฒนธรรมที่ต้องการ

สิ่งที่น่าปวดหัวที่สุดคือจะกำหนดวัฒนธรรมองค์กรด้าน OH&S อย่างไรดี

 

มาดูข้อกำหนดของมาตรฐานกัน

มาตรฐานกำหนดว่า ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีการพัฒนา ชึ้นำ สนับสนุน วัฒนธรรม(พฤติกรรมนิสัย) ที่สนับสนุน ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S

2021 02 23 9 50 08

 

จะสังเกตุได้ว่าวัฒนธรรมOH&S ต้องยึดโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S ขององค์กร (สมรรถนะกับวัตถุประสงค์ด้านOH&S)

ที่น่าสนใจสำหรับคนวางระบบ ที่ต้องคิดให้จงหนักๆ

ว่าสิ่งใดที่เป็น ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S ขององค์กรคุณ เพื่อที่องค์กรคุณจะได้ทำการพัฒนานิสัยคนในองค์กรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ 

ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S มีอะไรได้บ้าง

ตามที่ข้อกำหนดให้มา ผลลัพธ์ที่ตอ้งการหมายถึงการสอดคล้องต่อนโยบาย OH&S, ซึ่งรวมถึง การปรับปรุงสมรรถนะด้านOH&Sอย่างต่อเนื่อง ,การบรรลุขอกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ , บรรลุวัตถุประสงค์ด้านOH&S

ดังนั้นก่อนกำหนดวัฒนธรรมเพื่อทำการบริหารจัดการ : 

  • คุณต้องคิดถึง “สมรรถนะด้าน OH&S ใดที่อยากได้หรือยังไม่ได้ดังใจ
  • คุณต้องคิดถึง “วัตถุประสงค์ด้าน OH&S ใดที่ต้องการให้บรรลุหรือยังไม่ได้ดังใจ"
  • คุณต้องคิดถึง “ นโยบายOH&S ที่ท่านต้องการให้บรรลุหรือยังไม่ได้ดังใจ"

เมื่อได้ สเปคในการการออกแบบวัฒนธรรมแล้ว คุณค่อยคิดวิธีในการ พัฒนา ชึ้นำ สนับสนุน พฤติกรรมนิสัยของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดการบรรลุต่อรายการข้างต้น

2021 02 23 9 53 30

 

ตัวอย่าง สมรรถนะด้าน OH&S ที่คุณอาจอยากได้หรือยังไม่ได้ดังใจ

ตัวอย่าง ดัชนีวัดเชิงรุก (Leading performance indicator)
• จำนวน อัตราส่วน ขอบเขตนโยบายในการทำงานที่ได้จัดทำ
• จำนวน อัตราส่วน ขอบเขตนโยบายในการทำงานที่ได้รับการสื่อสาร
• จำนวน อัตราส่วน ขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน OH&S ที่ได้มีการมอบหมาย
• จำนวน อัตราส่วน ขอบเขตของแผนที่ได้มีการนำไปปฏิบัติ
• จำนวน อัตราส่วน ขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้ทำงาน
• จำนวนชั่วโมงที่ผู้บริหารระดับสูงทำการตรวจตรา OH&S inspection tours
• ความถี่และประสิทธิผลของ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
• ความถี่และประสิทธิผลของการประชุม tool box talk
• จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานสำหรับการปรับปรุง OH &S
• ระยะเวลาก่อนดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
• จำนวนของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม OH &S
• ความเข้าใจของผู้ทำงานในเรื่องความเสี่ยงและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง
• จำนวนการประเมินความเสี่ยงที่เสร็จสมบูรณ์เทียบเป็นสัดส่วนจากที่จำเป็น
• จำนวน ขอบเขตของการปฏิบัติตามสอดคล้องของการควบคุมความเสี่ยง
• จำนวน ของการสอดคล้องต่อข้อกำหนดกฏหมาย
• ทัศนคติของผู้ทำงานต่อ ความเสี่ยงและมาตรการควบคุม
• การกระทำได้ตามมาตรฐาน house-keeping
• ระดับการสัมผัสในสถานที่ทำงาน เสียง ฝุ่น ควัน สารเคมี
• ระดับการสัมผัสส่วนบุคคล ต่อ เสียง ฝุ่น ควัน สารเคมี

ตัวอย่าง ดัชนีวัดเชิงรับ (Laging performance indicator)
• ผลรายงานการเฝ้าระวังสุขภาพ
• การขาดงานของพนักงานเนื่องจากการเจ็บป่วย (การที่เกี่ยวข้องหรือ ไม่ใช่การที่เกี่ยวข้อง);
• ในกรณีที่มีโรคหรือเงื่อนไขทางอาชีพเช่น โรคผิวหนัง, หูหนวก, ความผิดปกติของแขนขาบนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ความเครียด,มะเร็ง;
• จำนวนnear-misses;
• จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทีเสียหายต่อทรัพย์สิน
• รายงานการเกิดเหตุสถานการณ์ที่อันตราย
• lost-time accidents,
• จำนวนและประเภทการบาดเจ็บ
• รายงานการหยุดงานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
• reportable major injuries / fatal accidents.

ตัวอย่าง นโยบาย OH&S / วัตถุประสงค์ด้าน OH&S

• เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย และอุบัติเหตุต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
• เพื่อปรับปรุง เพิ่มเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดความปลอดภัย
• เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ เหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤติ ส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
• เพื่อเป็นการควบคุม และพัฒนาการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้า
• เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงาน และประสิทธิผลด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• รับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน
• พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน
• ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับที่บริษัทได้กำหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• ให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทได้กำหนด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสภาพแวดล้อม
• ยินดีรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

 

สรุป

เมื่อท่านได้รู้ว่า สมรรถนะOH&S ด้านใดที่อยากได้หรือยังไม่ได้ดังใจ และ วัตถุประสงค์OH&S ใดที่อยากได้หรือยังไม่ได้ดังใจ จึงจะสามารถกำหนดพฤติกรรมนิสัย วัฒนธรรมได้

เมื่อกำหนดพฤติกรรมนิสัยคนในองค์กรที่ตอ้งการได้แล้ว จึง จะสามารถคิดหาวิธีการจัดการสร้างให้คนในองค์กรมีนิสัยดังกล่าว!

การสร้างวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องการสร้างอนาคต เป็นการทำให้องค์กรมีอนาคต มุ่งสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ผ่านทางปรับนิสัยผู้คนในองค์กร !