2021 02 17 20 50 04

วัฒนธรรม vs ISO45001:2018

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม 

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมของ ISO45001:2018 มีอยู่เพียง 2 ข้อ

ข้อที่ 1.

ข้อกำหนด ISO45001:2018 ข้อ 5.1 (J) กำหนดว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นต่อระบบบริหาร OH&S โดยทำการพัฒนา ชี้นำ และสนับสนุนวัฒนธรรมในองค์กรที่สนับสนุน ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S” ( developing, leading and promoting a culture in the organization that supports the intended outcomes of the OH&S management system)

2021 02 17 20 35 22

อะไรคือ วัฒนธรรมด้าน OH&S

health and safety culture ; “ product of individual and group values, attitudes, competencies and patterns of behavior that determine the commitment to, and the style and proficiency of, an organization’s approach to health and safety”

จากนิยามข้างต้นจะเห็นว่า วัฒนธรรมคือ ทัศนคติ คุณค่า ความสามารถ และรูปแบบพฤติกรรม ที่แสดงความมุ่งมั่น สไตล์ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

ข้อสังเกตุ : พฤติกรรมด้านOH&Sตามข้อกำหนด ISO45001 ที่กล่าวถึงนี้ จะเป็นความประพฤติของคนในองค์กรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S เท่านั้น

อะไรคือ ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S

ผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการบริหาร OH&S เป็นการกำหนดโดยองค์กร ผลลัพธ์นี้ต้องสอดคล้องต่อนโยบาย OH&S ,

 

ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบการบริหารOH&S รวมถึง   การปรับปรุงสมรรถนะด้านOH&Sขององค์กรอย่างต่อเนื่อง , การบรรลุข้อกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ และ การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านOH&S

"ท่านเลือกมาเลยครับ ว่าสมรรถนะเรื่องใดต้องการปรับปรุงช่วงนี้ หรือ กฏหมายอะไรต้องการให้สอดคล้องช่วงนี้ หรือ kpi ด้านความปลอดภัยอะไรช่วงนี้ ที่องค์กรสนใจ"

 

จากเหตุผลข้างต้น

ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S จะถูกใช้เพือกำหนดกรอบในการกำหนด พฤติกรรมของคนในองค์กร การออกแบบระบบการจัดการ ทีต้องการ

 

มาตรฐานต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงต้องพัฒนา แปลว่า ต้องทุบโต๊ะ กำหนดลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ OH&S

 

มาตรฐานต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงต้อง ชี้นำ สนับสนุน แปลว่า มาตรฐานกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ต้องผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ การกำหนดพฤติกรรมนี้ควรใช้กลไกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ลักษณะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S

ตัวอย่างลักษณะพฤติกรรมที่มักส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S ที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถเลือกใช้

 1. คนทำงานยึดมั่นในจุดมุ่งหมายขององค์กรและวิถีการดำเนินงานขององค์กร
 2. ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานอาวุโสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นOH&S ที่เห็นได้ชัด, รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นําด้วยการทำเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพร้อมที่จะได้ยินข่าวร้าย และข่าวดี และจะดําเนินการกับข้อมูลที่พวกเขาได้รับ
 3. ผู้บังคับบัญชาใช้เวลาพูดคุยและส่งเสริมOH&S ในสภาพพื้นที่การทํางาน ยกย่องพฤติกรรมที่ปลอดภัยและแสดงความกังวลหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนOH&S
 4. เรื่อง OH&S ได้รับการจัดการด้วยความมุ่งมั่น เฉกเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นที่สําคัญ
 5. ตัวแทนด้านOH&S ทําหน้าที่อย่างแข็งขันด้วยการสนับสนุนการฝ่ายจัดการ
 6. ที่ปรึกษา หัวหน้างานด้าน OH&S ได้รับการยกย่องนับถือ สามารถเข้าถึงโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 7. คณะกรรมการOH&S ได้รับการยอมรับนับถือ,มีการทำงานเชิงรุก, และเจ้าหน้าที่อาวุโสเข้าร่วมประชุมเป็นประจำ, และ สื่อสารข้อมูลทั่วทั้งองค์กร
 8. มีแรงจูงใจเพื่อยกระดับมาตรฐานOH&S จากการผลักดันจากภายในองค์กรไม่ใช่จากหน่วยงานภายนอก
 9. คนทำงานในทุกระดับได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญขององค์กร, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการให้คำแนะนําปรับปรุง และคนทำงานได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และได้รับการฝึกอบรมที่ต้องการ
 10. มีการสื่อสารที่หลากหลาย เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ, ไม่ว่าโดยวาจาและสื่อเอกสาร
 11. การฝึกอบรมถูกมองว่ามีความสําคัญสูงสุด, ครอบคลุมความรู้ที่สำคัญสําหรับการทำงาน
 12. คนทำงานทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ OH&Sที่มีผลต่อเขา, ตัวอย่างเช่น มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
 13. องค์กรได้ให้ข้อมูลประสิทธิผล OH&S แก่คนทำงานทุกคน
 14. ประเด็น OH&S เป็นหัวข้อการพูดคุยเป็นปกติของการสนทนาวันต่อวันในที่ทํางาน

ข้อกำหนดข้อที่ 2.

ข้อกำหนด ISO45001:2018 ข้อ 10.3 b) “องค์กรต้องปรับปรุง ความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหาร OH&Sอย่างต่อเนื่อง โดย ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน ระบบบริหาร OH&S” ( The organization shall continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the OH&S management system, by promoting a culture that supports an OH&S management system.)

 คำว่าส่งเสริมไม่ได้หมายความว่าให้จัดอีเวนท์ หรือ ทำการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด แต่เป็นการกระทำที่ควรกระทำในโดยผู้นำในส่วนงานต่างๆ

 ตัวอย่าง สิ่งที่ผู้นําในส่วนงานต่างๆสามารถใช้ในการที่ส่งเสริมวัฒนธรรม OH&S ในเชิงบวก

 1. แสดงให้เห็นว่า OH&S ได้รับการให้ความสำคัญการจัดการเสมอเหมือนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สําคัญอื่นๆ เช่น ใส่ไว้ในรายงานประจําปี มีการกล่าวในทุกวาระที่มีโอกาส
 2. แสดงให้เห็นว่า ประเด็น OH&S ถูกใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สําคัญ เช่น การย้ายสถานที่ หรือเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ มีการปรับปรุงพื้นที่การผลิต หรือ การคัดเลือกผู้ส่งมอบ
 3. แสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องในประเด็น OH&S ไม่ใช่เพียงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 4. ส่งเสริม และ ตระหนักว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นของอุบัติการณ์ ไม่ใช่ข้อบกพร่องของพนักงานส่วนบุคคลแต่มีผลมาจากหัวหน้างานและระบบการจัดการ
 5. ทําให้ชัดเจนว่า พร้อมที่จะรับข้อมูลด้านร้าย, เช่นเดียวกับ ข่าวดีและจะดําเนินการกับข้อมูลที่พวกเขา
 6. ทำการทบทวน, ในรายละเอียด, แนวโน้มของตัวชี้วัดประสิทธิผลที่สําคัญ(KPI), การวางน้ำหนักบนตัวชี้วัด
 7. รับรู้ บนพื้นฐานของหลักฐาน ถึงทัศนคติของพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา และทำการปรับแก้ทัศนคติ

การตรวจวัดการบรรลุวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนด

มาตรฐานไม่ได้ให้มีการการเฝ้าระวังติดตาม, การวัดผล ,การวิเคราะห์ วัฒนธรรมแต่อย่างใด

แต่ก็เป็นไปได้ หากท่านจะวัด การบรรลุถึงวัฒนธรรมที่กำหนด ซึ่งอาจทำได้ มีหลักฐานได้จากวิธีการเหล่านี้

 1. การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ, ข้อเสนอแนะจากการบรรยายสรุป /การพูดคุยระหว่าง tools box;
 2. แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์กลุ่ม/บุคคล ไม่ว่าโดยทางการหรือกึ่งทางการ
 3. แบบสอบถามขององค์กร/แบบสํารวจทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
 4. การสังเกตพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม

ท่านสามารถใช้กลไกการทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อทบทวนการบรรลุหรือไม่บรรลุวัฒนธรรมที่กำหนดได้

ดูตรงไหนว่าวัฒนธรรมองค์กรด้าน OH&S อาจกำลังมีปัญหา

 1. กฎการทำงานและมาตรการป้องกันที่มีอยู่ ได้รับการจัดทำสำหรับอุบัติเหตุที่เคยเกิดเท่านั้น
 2. พบความไม่สอดคล้องต้องกัน ระหว่างกฎการทำงาน กับวิธีทำงานจริงหน้างาน
 3. กฎการทำงาน มาตรการควบคุม ได้รับการจัดทำโดยไม่มีส่วนร่วมจากพนักงาน
 4. ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการ ไม่กระทําการสอดคล้องด้วยกฎOH&S
 5. กฎและมาตรการป้องกันได้รับการจัดทำโดยหน่วยงานภายนอกหรือที่ปรึกษา โดยไม่คํานึงถึงความซับซ้อนของงานและการปฏิบัติตาม
 6. มีสภาพการณ์การทำงาน ที่ให้โอกาสสําหรับพฤติกรรมฮีโร่
 7. ล้มเหลวในการสื่อสาร ในส่วนการจัดการด้านOH&S
 8. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆจากคนทำงาน ไม่เป็นที่ยอมรับและ/หรือถูกละเลยไม่ได้ดําเนินการ
 9. ไม่มีส่วนร่วมจากคนทำงานในกิจกรรมที่สำคัญเช่น การประเมินความเสี่ยง การจัดทำมาตรการ ขั้นตอนการดําเนินงานหรือการสืบสวนอุบัติการณ์
 10. มักมีการกล่าวโทษผู้อื่น
 11. ความเสี่ยงมักถูกประเมินให้มีค่าต่ำเกิน จากปัจจัยต่อไปนี้:
  1. ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยได้รับการละเลย เพราะเป็นอันตรายระยะยาวที่ไม่เห็นด้วยตา
  2. ให้โอกาสเกิดต่ำและรุนแรงต่ำจากที่ไม่ต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใด
  3. ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อคนภายนอกถูกละเลย
  4. การรับรู้ ความรู้ ของผู้ประเมินไม่เพียงพอ
  5. ทำงานสัมผัสอันตรายเป็นเวลานาน แต่โชคดีไม่เคยเกิดเหตุ
  6. ขาดการสนับสนุน นําไปสู่การทำงานส่วนบุคคลที่ไม่ปลอดภัย
  7. คนงานได้รับผลกระทบจากชีวิต จากความเครียด ส่วนตัว
  8. คนงานเครียดเป็นผลมาจาก ขาดความเชื่อมั่นในขั้นตอนการทำงานที่จัดทำ, ขาดการควบคุม หรือ โหลดงานที่มากไป
  9. คนงานเชื่อว่าไม่มีอํานาจพอที่จะมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานให้ปลอดภัยทั้งตนเอง หรือต่อเพื่อนร่วมงาน


ดาวน์โหลด Safety Culture Self-assessment Survey ได้ที่นี่

END