culture

กฏสองข้อเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สำเร็จ

 

กฏข้อที่หนึ่ง : เตรียมใจ

ต้องมีความเข้าใจว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นงานยาก (มาก)

ไม่ใช่งานเด็กๆ ไม่ใช่แค่ทำระเบียบปฏิบัติแล้วจะเสร็จ 

หากท่านเข้าใจว่าเป็นงานยาก ท่านจะไม่ท้อ และ เตรียมใจรับได้กับงานหนัก งานยืดเยื้อที่กำลังจะเกิด


การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หมายถึง การปรับนิสัย สร้างจิตพิสัย คนในองค์กร ไปในทางที่ต้องการ

การดัดนิสัยคนไม่ง่ายหรอก  ไม่ว่าคนในองค์กรหรือคนนอกองค์กร

ก้าวแรก ในการทำให้คุณและเจ้านายคุณ

มีความอึด อดทน พอในการทำอย่างต่อเนื่อง

คือต้องรู้ว่าทำไปทำไม

จึ่งต้องทำให้พฤติกรรมของคนในองค์กรที่ต้องการ 

มีเหตุมีผล มีการยึดโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรคุณจริงๆ

และผู้บริหารระดับสูงต้องทุบโต๊ะ เห็นด้วย(จริงๆ)

 

กฏข้อที่สอง :ต้องรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 

1 ต้องให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Valve) :
การจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องอะไร

เรื่องนั้นๆต้องเป็นค่านิยมขององค์กร ไม่ใช่แอบๆทำ

ต้องมีรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรรู้

ต้องมีกลไกบังคับให้ปฏิบัติตามในการทำงานและการดำเนินชีวิตเมื่ออยู่ในองค์กร

โดยทำการฝัง ระบุ ชัดๆ ถึงสิ่งที่ต้องทำ ควรทำ เหตุผลในการทำ

ไปในทุก กฏ กติกา ระเบียบปฏิบ้ติ do&don’t ขององค์กร เท่าที่ทำได้

เริ่มต้นทำการหล่อหลอมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมือนกัน

โดยการอบรม สื่อสารภายใน การตั้งดัชนีชี้วัด บังคับใช้

การตรวจติดตามภายใน การทบทวนฝ่ายบริหารประจำเดือน ประจำปี

จน ทุกคนเป็นพวกเดียวกัน

 

2.ต้องปลูกฝัง
การสร้างความเชื่อที่อยู่ในจิตใจของพนักงาน

เป็นการสร้างทัศนคติ ซึ่งการสร้างความรู้สึกที่ดีๆกับเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นจากข้างในของบุคลากร

ปฏิบัติโดยไม่ต้องบังคับ เพราะมองเห็นประโยชน์กับเรื่องนั้นๆอย่างจริงใจ

เป็นความเชื่อภายในจิตใจ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปฏิบัติไปเพราะเหตุใด แต่มีจิตใจที่อยากทำ ทำแล้วเกิดความสุขภายใน

ซึ่งเรื่องนี้เกิดได้จาก การให้รางวัล การยกย่อง การให้คุณให้โทษตามระบบองค์กร การกล่าวย้ำๆโดยผู้บริหาร การประกาศ การสื่อสารภายใน อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการปรับตำแหน่งงาน หรือ ไล่คนออก เมื่อคนในองค์กรได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรที่กำหนด

เรื่องนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลา

เพราะต้องทั้งปลูกและทั้งฝัง กว่าจะสำเร็จเห็นดอกเห็นผล

 

3 ต้องมี Changemakers

Changemakers คือผู้นำทางความคิด การเป็นผู้นำทางความคิดนั้นใครๆก็สามารถเป็นได้

การเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆขององค์กร ต้องการคนเอาด้วย ต้องการทีมงาน

มากกว่านั้น งานนี้เป็นงานที่ไม่ประจำ ทำแล้วไม่ได้เงินเพิ่ม !! 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องมีกลุ่มบุคคลที่จะนำการเปลี่ยนแปลง

แล้วจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

กลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกให้เป็น Change maker นี้

ต้องเลือกจากคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน เอาด้วย มีแวว 

ห้ามกำหนดโดยตำแหน่งงาน หรืออาวุโส  หรือ เอาคนไม่ได้เรื่องมาเป็น Change Maker 

 

กลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกให้เป็น Change maker นี้ เพื่อให้เป็นทีมนำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนั้นๆ

ดังนั้นจะดีมากหากคนที่ได้เลือกมาในทีม เป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้นำทางความคิด เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นหรือสถานการณ์ต่างๆต่อผู้อื่นได้

END