culture builder

ข้อกำหนดใหม่ๆ ที่ทำให้ท่านสงสัย อาจเป็นเรื่องวัฒนธรรม

มาตรฐาน ISO 45001 และ BRC ได้มีข้อกำหนดใหม่ๆนี้มาให้ท่านงง

ข้อกำหนด ระบุให้ "ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้อง การพัฒนา ชี้นำ และสนับสนุนวัฒนธรรมในองค์กร" 

ซึ่งแปลว่า 

องค์กรท่านต้องกำหนดวัฒนธรรม( พฤติกรรม) ที่ต้องการ  +  แผนการเพื่อให้ได้วัฒนธรรมนั้นๆ 

ที่น่าสนใจ ถัดมา คือ

แล้ว ตรูต้องทำ อะไร อย่างไร (ส่วนทำไมต้องทำ ไม่ต้องถาม.... haha )

แนะให้ท่านอ่านบทความ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องวัฒนธรรมสำหรับISO  ดีๆเสียก่อน

แล้ว นับ 1 - 2 - 3   

ทำตาม 3 ขั้นตอน นอนมา 

เพื่อจัดทำ แผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้กับองค์กรท่าน

 

แนะว่า

ทำเรื่องให้นี้ให้จงดี    เจ้านายใหญ่ จะรักจะหลง หัวปักหัวปำ.....

เชื่อผม เชื่อผม .......


หนึ่ง สอง สาม  โมเดล

1 2 3

ขั้นตอนที่ 1 :  กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการจากตารางที่ 1

 • ห้ามท่านทำการเลือกเองหรือให้เพื่อนเลือกให้  
 • สิ่งนี้ต้องมาจากความคิด ความเห็น ของ ผู้บริหารระดับสูง 
 • หมายความว่าชงได้ แต่ห้ามกินเอง และให้ชงแบบไม่ต้องเข้ม   
 • เพื่อตวามขลัง ให้พยายาม link ระหว่าง พฤติกรรมที่ท่านเลือกนี้ กับ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ core value รวมถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการบริหารในปีนี้ ระหว่างการนรรจงชง

ขั้นตอนที่ 2 : กำหนด มาตรการวิธี ที่สามารถนำมาใช้ได้

 • เลือกมาตรการที่สามารถนำมาใช้ได้ จากตารางที่ 2 
 • ให้พูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมของผู้จัดการ ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตาม ( Monthly / weekly / .... meeting) แต่ห้ามจุดธูปเทียน คิดเอง เขียนมาเอง  ท่านต้องได้ความเห็น จากผู้จัดการในการปรับระบบการจัดการ เพื่อให้ผู้จัดการหลักๆ รู้ที่มาที่ไป  และรู้เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

ขั้นตอนที่ 3 : เขียน action plan ในหน้าตา ที่ชอบ ที่ชอบ

 • เขียนแผนการ ในรูปแบบที่องค์กร คุณคุ้นเคย 
 • ประกาศใช้
 • ติดตามผลประจำเดือน
 • แล้วก็ยิ้ม

 

สุดท้าย อย่าลืม

ท่านต้องจำไว้ว่า

การสร้างวัฒนธรรม การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คน

เป็นการเปลี่ยนนิสัยคน

ซึ่งต้องใช้เวลา ในการดัดนิสัย ( อะ อะ)

เมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไปนานๆ

จะเป็นนิสัย และนิสัยนี้จะส่งต่อรุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นวัฒนธรรม

และ .........

บางนิสัย บางพฤติกรรม

อาจต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี ............

ทำไมต้อง 3 ปี .... เพราะผมติดนิสัยชอบเลข สาม นะสิ ! 

จริงๆ หมายถึงพอผ่านไป 3 ปี  แต่ละปี จะมีคนเข้าและคนออก (และมีให้ออก)   

น้ำดี น้้ำเสีย จะค่อยๆไล่กัน กลืนกินกัน 

วัฒนธรรมกินได้ และสามารถโดนกลืนกิน 

 

อึกอย่าง

ใน 1 ปี ไม่ควรดัด ทีเดียว หลายๆนิสัย .....

เพราะท่านจะเมื่อย เกิดการอ่อนล้า(ใจ) และทิ้งกลางทาง

เป็นไปได้ ทำทีละหนึ่ง ก็บุญแล้ว  

แต่หากโลภมาก

ก็ห้ามเกิน สาม 

 จำได้ไหม

ค่านิยม 12 ประการของบางประเทศ 

ขึงขัง บ่นเรื่อยเปื่อย แล้ววันนี้ ได้ค่านิยมที่นิยมกันกี่ประการ

แต่หากท่าน  อยากเป็น มนุษย์ลุง

หรือ อยากให้บริษัทท่าน เหมือนประเทศนั้น

ก็ตามสบาย ครับ .................


ตารางที่ 1 รายการพฤติกรรม

 • ไม่ปล่อยอาหารที่ไม่ปลอดภัยผ่านขั้นตอน
 • ไม่รับ ไม่ส่งของเสีย
 • หยุดงานเมื่อมีพบสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย
 • ไม่ยินยอมกับสภาพการทำงานที่ปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้เพื่อความปลอดภัย
 • พบสิ่งผิดปกติต้องแจ้ง
 • พร้อมเสนอความคิดที่ดีมีเหตุผล
 • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
 • ทำงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ
 • วางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
 • ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงานเท่าที่ทำได้
 • เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
 • มีจิตบริการ : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก โดยมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก
 • ทำงานโปร่งใส : ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
 • รักในองค์กร : มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • พร้อมเปิดใจกว้าง : เปิดใจกว้าง รับฟังและสื่อสารอย่างเปิดเผย
 • สร้างทีมงานเด่น :ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เน้นความมุ่งมั่น : มีความมุ่งมั่นทุ่มเท รับผิดชอบต่องานได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างสรรค์การเรียนรู้ : ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด มั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ๆ
 • นำการเปลี่ยนแปลง : เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธา เพื่อนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง
 • สร้างคนเก่งคนดี : ส่งเสริม พัฒนา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและเติบโตก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ
 • เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ : กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ ข้อมูลที่มี และเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์
 • ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมด้วยความจริงใจ
 • สื่อสารด้วยความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย
 • เปิดใจ เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา
 • สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • เต็มใจเสียสละอุทิศตน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 • ตรงต่อเวลา
 • ทำงานแบบมีแผนงาน
 • คิดถึงความเสี่ยงเสมอในการทำงาน
 • หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มที่
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • เสียสละและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
 • ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
 • ทำงานอย่างมีเป้าหมาย
 • นำประสบการณ์มาเป็นบทเรียน
 • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด
 • ลดขั้นตอนการทำงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงสุด

ตารางที่ 2 รายการเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนา ชี้นำ และสนับสนุนวัฒนธรรม(พฤติกรรม)ในองค์กรที่ต้องการ

หัวข้อที่ต้อง จัดทำ(หรือปรับปรุง) เพื่อให้ได้พฤติกรรมที่กำหนด

ใช่ / ไม่ใช่

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดแล้วเสร็จ

งบประมาณ/แผนรายละเอียด

นโยบาย

ใช่

คุณเก่ง

DD MM YY

 

บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที ขององค์กร

ใช่

คุณสุดหล่อ

   

สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ใช่

คุณแสนสวย

   

สร้างการมีส่วนร่วมจากการขอความเห็นจากพนักงาน

ใช่

     

KPI และ การรายงานประจำเดือน

ใช่

     

ทำโครงการ แคมเปญ / event

ใช่

     

การอบรม

ใช่

     

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดย บอร์ดสื่อสาร โปสเตอร์

ใช่

     

กฏระเบียบในการทำงาน

ไม่ใช่

     

ระบบข้อเสนอแนะ

ไม่ใช่

     

การประเมินผลเพื่อขึ้นเงินเดือน

ไม่ใช่

     

การให้รางวัล การยอมรับ แล การรับรอง

ไม่ใช่

     

การกำหนดบุคคลตัวอย่างประจำเดือน / ประจำสาขา / ส่วนงาน

ไม่ใช่

     
         

 

รูปที่ 1 ตัวอย่าง หน้าตา action plan พิมพ์นิยม ( มาจาก google  และตัวอย่างไม่เกี่ยวกับบทความ วัฒนธรรมแต่อย่างใด)

08 faisalabad flowchart

 

 -END-

 

culture builder