Food Safety Audit Guide Series66

การตรวจประเมิน การจัดเก็บวัตถุดิบ

การสังเกตทั่วไป:

1. ศึกษารายการวัตถุดิบหรือกลุ่มลักษณะของวัตถุดิบที่มี ทำหมายเหตุรายการและสิ่งที่อาจผิดปกติสำหรับคุณ หรืออาจเกี่ยวข้องกับสิ่งสงสัย (สำเนาปริมาณผลิตภัณฑ์และส่วนผสม รหัส ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายและอื่น ๆ )
2. ให้ระวังสังเกตุกลุ่มสารเติมแต่งและสารกันบูด
3. ประเมินการจัดเก็บวัสดุ
4. พิจารณารูปแบบวิธีการจัดเก็บโดยทั่วไปที่เห็น การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และการดูแลความสะอาดทั่วไป วัตถุดิบควรถูกจัดเก็บให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบ ตรวจสอบเพดาน ผนัง ขอบและพื้นอย่างละเอียดในพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพื่อสามารหาหลักฐานการเข้าทำลายของหนู น้ำหยด ความชื้น หรือสภาวะที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการขนย้ายของบริษัทดังต่อไปนี้:

1. พิจารณาว่ามีสภาวะที่ส่งเสริมต่อการเติบโตของโรค แมลงและสภาพอากาศมีผลต่อวัตถุดิบหรือไม่
2. ตรวจสอบมาตรการต่าง ๆที่ใช้เพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลงหรือสัตว์ฟันแทะ
3. วัตถุดิบที่อาจเกิดการเน่าเปื่อย ช้ำหรือเสียหายได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ผักและผลไม้ที่จัดส่งในล็อตด้วยรถบรรทุก พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเวลาเก็บวัสดุที่เน่าเสียรวดเร็ว
4. ประเมินวิธีการตรวจสอบการยอมรับและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบของบริษัท โดยรวมถึงการล้างและการกำจัดล็อตที่ถูกปฏิเสธ ในกรณีที่มี ให้ทำการตรวจสอบความเหมาะสมของการควบคุมล็อตที่ถูกปฏิเสธ และเก็บรวบรวมตัวอย่างที่เหมาะสมและรายงานผู้รับมอบ
5. พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การยอมรับวัตถุดิบโดยทั่วไปสำหรับการใช้งานที่ตั้งใจไว้และผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จ ให้สังเกตุผลไม้หรือผักดิบคงคลังอาจมีส่วนทำให้วัสดุในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเน่าเสียหรือสกปรกได้
6. ระวังการใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำหรือที่เป็นของทิ้งที่ยังใช้ได้ (salvage raw materials)
7. ตรวจสอบถุง หีบห่อ ลังและภาชนะบรรจุวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพที่บอกสภาวะผิดปกติ โดยบ่งชี้ว่ามีสิ่งสกปรก เน่าเหม็นหรือเน่าเสีย
8. ตรวจสอบการบ่งชี้ภาชนะที่ถูกแทะหรือเกิดการฉีกขาดเสียหายอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการจัดเก็บวัตถุดิบอย่างดี
9. ให้ระวังรถขนที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือติดเชื้อ รวมพาหนะบรรทุกอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือถูกปนเปื้อนโดยวัตถุดิบ
10. ทำการถ่ายภาพหลักฐาน หรือภาพร่างใด ๆ สำหรับสภาพการจัดเก็บหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

END