ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เป็นสิ่งที่สำคัญในการวางระบบการจัดการอาหารให้ปลอดภัยสำหรับการบริการงานจัดเลี้ยง งานจัดเลี้ยงมีความแตกต่างจากการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นในเรื่องการปรุงสุขและการฆ่าเชื้อเพื่อให้อาหารแปรรูปเก็บได้ยาวนานตามหลักการถนอมอาหาร แต่สำหรับงานจัดเลี้ยง การเลือกซื้อ การจัดเก็บจะเป็นประเด็นที่สำคัญกว่าสำหรับการวางระบบให้อาหารปลอดภัย

ตัวอย่าง ลักษณะความไม่ปลอดภัยและแนวทางมาตรการควบคุม ที่นำไปใช้ได้ 

การควบคุมอาหารในงานจัดเลี้ยงมีความเป็นลักษณะเฉพาะ และมีการรับรองการใช้ได้ของมาตรการที่แตกต่างกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะอายุของอาหารเพื่อการเก็บยาวนานในภาชนะบรรจุปิดผนึกกับการปรุงสุกอาจไม่ใช่ปัจจัยในการควบคุมอาหารให้ปลอดภัย

การออกแบบระบบและการตรวจประเมินระบบจึงมีสิ่งมุ่งเน้นที่ต่างกันตามพื้นฐานการเน่าเสียนี้