หากองค์กรท่านมี HAZMAT และท่านถูกมอบหมายให้ กำหนด ผู้รับผิดชอบ และ วิธีการที่เหมาะกับวัตถุอันตรายของท่าน หลักการออกแบบแผนฉุกเฉินกรณีนี้ ควรต้องรวมถึงการเก็บกวาด หลังเกิดเหตุ เพื่อคืนสภาพสู่ปกติโดยไว ซึ่งอาจรวมถึง

1. กำหนด วิธีการ หรือ ข้อแนะนำ ในการใช้สารปรับสภาพหรือสารดูดซับ  การใช้สารปรับสภาพหรือสารดูดซับ(ไตรโซเดียมฟอสเฟต, หรือ ทราย ตามด้วยสารละลายหรือผงโซเดียมไบคาร์บอเนตสำหรับกรด, โซเดียมไตรโอซัลเฟต สำหรับโบรมีน, และอื่นๆ) สำหรับเบสหรือกรดอนินทรีย์ปริมาณเล็กน้อย

2. กำหนดวิธีการ หรือ ข้อแนะนำ การใช้วัตถุดูดซับที่ไม่ทำปฏิกิริยา
การใช้วัตถุดูดซับที่ไม่ทำปฏิกิริยา(ทราย, เวอร์มิคูไลท์, และอื่นๆ) ในการดูดซึมสารอื่นๆที่มีปริมาณเล็กน้อย

3. การกำหนดให้ต้อง มีการชะล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ การชะล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆในกรณีที่เป็นการรั่วไหลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกรดหรือเบสแบบอนินทรีย์ ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในบริเวณที่น้ำทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่จัดเก็บไว้ ทำความสะอาดการรั่วไหลด้วยไม้ถูพื้นและบีบลงในถังบรรจุ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

4. สำหรับกรณีการรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุติดไฟง่าย  ท่านต้องกำหนดวิธีการ ในการจัดการกับ การรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุติดไฟง่าย, ระเบิดได้ง่ายและเป็นพิษ ให้ทำการเตือนทุกคนในให้หยุดทำกิจกรรมที่มีเปลวไฟและการใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถสร้างประกายไฟในทันที (เช่น มอเตอร์ที่มีขั้วแบบแปรงขน (brush-type motor)) ปิดการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดและอพยพไปยังพื้นที่ว่าง

5. สำหรับ กรณีการหกรั่วไหล เป็นการรั่วไหลของของแข็งที่มีพิษไม่มาก ท่านควรกำหนด วิธีการในการเก็บกวาดวัตถุใส่ที่ตักผงและเก็บในภาชนะปิด ติดฉลากภาชนะจัดเก็บโดยระบุชื่อของสารเคมี, วันที่จัดเก็บ, และสถานที่

6. หากท่านเกี่ยวข้องกับ การรั่วไหลของวัตถุกัมมันตรังสี,  ท่านต้องกำหนด งานเฉพาะที่ต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านกัมมันตรังสี สำหรับในการจัดเก็บทำความสะอาด จัดหารายชื่อและที่อยู่ของพนักงานทุกคนที่อยู่ใกล้สถานที่รั่วไหลจากนั้นรีบอพยพไปยังพื้นที่อื่นๆในทันที 

เป็นต้น