เสื้อผ้า รองเท้า และหมวกที่พนักงานและผู้มาเยือนสวมใส่ในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ดูแลสินค้าเป็นการป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร

ความเสี่ยง

การปนเปื้อนข้ามที่มีเชื้อจุลินทรีย์เกิดขึ้นจากการส่งผ่านเชื้อจุลินทรีย์จากคนสู่อาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม การ

การปนเปื้อนข้ามอาจเกิดขึ้นจากเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ (เช่น เสื้อผ้าที่เปื้อนดิน)

วิธีการ

  • มั่นใจว่าพนักงานและผู้มาเยือนทุกคนสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเหมาะสม (เช่น เสื้อคลุม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ ที่คลุมหน้า หรือรองเท้า) ในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
  • มั่นใจว่าเสื้อผ้า รองเท้า และหมวกได้มีการออกแบบที่คงทนและทำความสะอาดง่าย หรือเป็นแบบใช้ครั้งเดียว
  • มั่นใจว่าพนักงานวางเสื้อผ้าและรองเท้าอย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่พื้นที่การดูแลหรือจัดเก็บอาหาร
  • มั่นใจว่าเสื้อผ้าและรองเท้าไม่ได้นำมาสวมหรือใช้ในพื้นที่ของสถานประกอบการที่มีโอกาสทำให้เกิดการปนเปื้อน (เช่น พื้นที่การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกันอาทิ วัตถุดิบหรือการปรุงอาหาร พื้นที่สวัสดิการส่วนบุคคล พื้นที่นอกสถานประกอบการ)

ท่านกระทำอย่างสอดคล้องหรือไม่

ในข้นต้น ยืนยันว่าพนักงานสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับงานที่ทำและเสื้อผ้ามีความสะอาดและได้รับการมีการควบคุมดูแลอย่างดี การพิจารณานี้ควรทำในพื้นที่ที่ครอบคลุมหลายหลายและตามช่วงเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ปฏิบัติในทุกกิจกรรม (เช่นด้านการดำเนินการ ด้านสุขาภิบาล ด้านการบำรุงรักษา) จะสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับแต่ละกิจกรรม ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละเวลา 

ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด เริ่มต้นและระบุวันทีทำการบันทึก