เสื้อผ้า (รวมถึงรองเท้าและหมวก) เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บและดูแลในรูปแบบที่มีการป้องกันและลดการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร 

ความเสี่ยง

การปนเปื้อนข้ามที่มีเชื้อจุลินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ที่สารก่อให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นจากการส่งผ่านเชื้อจุลินทรีย์จากคนสู่อาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่มีการดูแลและการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อนข้าม (เช่น การวางเสื้อผ้าที่เปื้อนดินบนพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อน)  

วิธีการ

  • กำหนดพื้นที่ที่เหมาะกับการจัดเก็บเสื้อผ้า (เช่นผ้ากันเปื้อน ถุงมือ เสื้อคลุม) เครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่นำไปสู่การปนเปื้อนข้าม
  • มั่นใจว่าพนักงานจัดเก็บเสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์พื้นที่ที่กำหนด
  • มั่นใจว่าเสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของสถานประกอบการที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อน (เช่น พื้นที่การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกัน อาทิ วัตถุดิบหรือการปรุงอาหาร พื้นที่สวัสดิการส่วนบุคคล พื้นที่นอกสถานประกอบการ)

ท่านกระทำอย่างสอดคล้องหรือไม่

 ในขั้นต้น ยืนยันว่าพนักงานได้จัดเก็บเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในพื้นที่ที่กำหนด 

ยืนยันว่าเสื้อผ้า รองเท้าเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ไม่อยู่ในพื้นที่ของสถานประกอบการที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อน

ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก