โปรแกรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้รับการพัฒนาและมีการอัพเดตตามความจำเป็น โปรแกรมนี้ได้ให้นโยบายด้านสุขาภิบาลของอาหารที่มีประสิทธิผลและขั้นตอนการป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร  อย่างน้อยที่สุดโปรแกรมควรสรุปนโยบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ : พนักงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลส่วนบุคคล การล้างมือ การใช้และการจัดเก็บเสื้อผ้า รองเท้า หมวก อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ภาวะสุขภาพและการบาดเจ็บ การไหลของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การใช้เคมี และการระบุสารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการควบคุมที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่ต้องเืพื่อป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร

อะไรคือความเสี่ยง?  

พนักงานมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อการปนเปื้นทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพของอาหาร  และ การพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของพนักงานจะช่วยลดอันตรายและความเสี่ยงของการเกิดการปนเปื้อน 

จะสอดคล้องกับมาตรฐานได้อย่างไร?

จัดทำโปรแกรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออธิบายนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมที่สร้างขึ้นในเรื่อง

 • สภาวะสุขภาพของพนักงาน
  • พนักงานต้องบอกกับฝ่ายบริหารเมื่อรู้ว่าเป็นโรคที่เป็นอาจถ่ายทอดไปสู่อาหาร
  •  ต้องไม่อนุญาตให้พนักงานสัมผัสกับอาหารในช่วงที่มีอาการป่วย และ     
  • การบาดเจ็บและอาการแผลเปิดต้องได้รับการดูแลและป้องกันโดยการหุ้มด้วยวัตถุกันน้ำก่อนการทำงาน
 • วิธีการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลส่วนบุคคล
  • ขั้นตอนการล้างมืออย่างเหมาะสม
  • การใช้เสื้อผ้าและรองเท้า เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  • การห้ามสวมใส่เครื่องประดับ
  • ไม่กินหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่การสัมผัสอาหารและจัดเก็บอาหาร และ
  • ไม่สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือ บ้วนน้ำลาย 
 • วิธีการปฏิบัติของพนักงานอื่น ๆ
  • การปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อสินค้าตกพื้น
  • การควบคุมการเข้าถึงและการไหลของผลิตภัณฑ์ในสถานที่ผลิต
  • การควบคุมแก้วและการตกแตก
  • การใช้สารเคมีและการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และ
  • ขั้นตอนที่จำเป็นในการป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร

ระบบเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของอาหาร จากอันตรายทางกายภาพ (เช่น เศษแก้ว และโลหะ จากเครื่องจักร) และอันตรายจากสารเคมี (เช่น น้ำหอมที่เป็นอันตราย และสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์) 

 คุณทำได้อย่างสอดคล้องหรือไม่?

ในขั้นต้น ให้พิจารณาโปรแกรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเหมาะสมกับงานในปัจจุบันและเหมาะกับการปฏิบัติตาม 

ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด ลงรายนามและระบุวันที่ทำการบันทึก