พิมพ์
หมวด: บทความอาหารปลอดภัย

มาตรฐาน : ความสมบูรณ์ของ อาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ทำภาชนะบรรจุ สินค้าที่เรียกคืน และการจัดส่งอื่น ๆ ทั้งการรับเข้ามาและส่งออกไป ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานของการทำให้ไม่น่าเชื่อถือ การปลอมปน หรือสิ่งแปลกปลอม ที่อาจมี    การขนส่งที่เข้ามาต้องมีการพิสูจน์คำสั่งซื้อหรือเอกสารการขนส่งสินค้าที่เข้ามาต่าง ๆ

ความเสี่ยง

วิธีการ