พิมพ์
หมวด: บทความอาหารปลอดภัย

มาตรฐาน : อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุต้องมีการผลิต ดูแล และจัดเก็บในเงื่อนไขของการป้องกันความปลอดภัยและความเหมาะสม  อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเหมาะสม  

ความเสี่ยง

วิธีการ

* มั่นใจว่าอุณหภูมิและความชื้นของพื้นที่การจัดเก็บพื้นที่การผลิต ตู้เย็น และตู้แช่แข็งมีความเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร ระบบควบคุมอุณหภูมิต้องพิจารณาถึง

 การนำไปปฏิบัติ

 ในขั้นต้น ยืนยันว่าอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อน การเน่าเสียและความเสียหาย

ยืนยันว่ามีการหมุนเวียนอาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม

บันทึกการสังเกตการณ์เพื่อยืนยันว่าได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น

บันทึกวันเริ่มต้น

ในขั้นต้น ให้สังเกตอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิในห้องเย็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร

มั่นใจว่าการควบคุมอื่นๆที่กำหนดมาเพื่อป้องกันหรือลดการเน่าเสียของอาหาร มีการทำงานได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการ

 ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด 

เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก