พิมพ์
หมวด: บทความอาหารปลอดภัย

มาตรฐาน : อาหาร ส่วนผสม และวัสดุที่ทำภาชนะบรรจุต้องมีการป้องกันการปนเปื้อน ความเสียหาย และการเน่าเสียในระหว่างการขนส่ง

ความเสี่ยง

ถ้าสินค้าประเภทอาหารไมได้ขนส่งในสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม การเน่าเสีย (เช่น การเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ การก่อพิษ) อาจเกิดขึ้นได้ สินค้าที่ได้รับความเสียหายต่างๆอาจมีการปนเปื้อน (เช่น สิ่งแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย์)

วิธีการ

การนำไปปฏิบัติ