ด้วยกระแสคาร์บอนและ SDGs มาแรง

ด้วยเศรษกิจที่ไม่ดี ทำให้ต้องประหยัด 

ด้วยผู้ตรวจประเมินระบบการบริหาร ควรต้องช่วยองค์กรประหยัดและเป็นไปตามกระแส

 

ผูู้ตรวจประเมินจะช่วยองค์กรในช่วงเริ่มต้นได้อย่างไร จะมีหลักฐานว่าได้ใส่ใจเรื่องนี้อะไรบ้าง

รายการตรวจสอบนี้เป็นตัวอย่าง

สำหรับการลดของเสีย waste minimize / resource control ที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ ครับ

 

 

รายการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

-01

มีนโยบายในการลดปริมาณของเสีย waste minimization หรือไม่?

ขอดูบันทึกปริมาณของเสียที่ผลิตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา / มีการลดลงหรือไม่?

-02

มีขั้นตอนการแยกของเสียหรือไม่?

ขอดูสิ่งที่แยกและวิธีการที่จะควบคุม

-03

การรีไซเคิลของเสีย มีความเป็นไปได้หรือไม่?

ขอดูตัวอย่างของการรีไซเคิลของเสีย / ทุกคนมีส่วนร่วมหรือไม่?

-04

ส่วนสำนักงานที่เข้าร่วมกับการลดของเสียหรือไม่?

มีการลดการใช้กระดาษและกระดาษรีไซเคิลหรือไม่? / วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ (ถ้วยตลับหมึก ฯลฯ) รีไซเคิลหรือไม่?

-05

การใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดซื้อหรือไม่?

ขอให้แสดงตัวอย่างของการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับวัสดุรีไซเคิล

-06

วัสดุบรรจุ สามารถนำไปรีไซเคิลทั้งหมดได้หรือไม่?

ตรวจสอบว่า บรรจุภัณฑ์ได้ถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาเท่าที่ทำได้ และบรรจุที่บรรจุภัณฑ์เช่น สายเคเบิล วงล้อ ฯลฯ จะถูกส่งกลับ

ตรวจสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการบรรจุที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ได้มีการออกแบบให้ง่ายต่อการรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่หรือไม่

-07

ปริมาณการผลิตของเสีย สามารถทำการวัดและควบคุมได้หรือไม่?

ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อลดปริมาณของเสียหรือไม่?

-08

วัสดุส่วนเกิน surplus materials ได้ถูกกำจัดหรือนำไปใช้ให้มีประโยชน์หรือไม่?

ขาย หรือมอบให้กับโรงเรียน / องค์กรการกุศล / หรือนำมาใช้ประโยชน์หรือไม่?

-09

อุปกรณ์ไอทีเก่าถูกส่งสำหรับการรีไซเคิลหรือกลับมาใช้

ดำเนินการอย่างไรกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย?

-10

มีทางเลือกที่ใช้พิจารณาสำหรับการหาวิธีเพื่อนำวัสดุที่เสียมาใช้หรือไม่?

ตรวจสอบวิธีการอื่นๆในการนำวัตถุดิบ ผลิตภํณฑ์ระหว่างกระบวนการ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ ที่เสีย นำกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าทีทำได้หรือไม่ และ ได้ทำอะไรไปบ้าง

 

END